Page 30 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 30MATURA Z NOW ERuzasadnienie stanowiska, a w interpretacji – interpretacyjnej w interpretacji może zdobyć
koncepcja interpretacyjna i uzasadnienie kon- aż 18% wszystkich punktów. Ta wyraźna
cepcji. Ocena wartości merytorycznej wypra- różnica wynika stąd, że w rozprawce proble-
cowania stanowi 56% wszystkich punktów mowej podstawowym zadaniem ucznia jest
możliwych do uzyskania. Do oceny kompo- odniesienie się do problemu, który został już
zycji i poprawności językowej przeznaczono wskazany w poleceniu; w interpretacji istnieje
44% ogólnej punktacji. W obu typach wy- natomiast konieczność samodzielnego sfor-
pracowania zdający uzyskuje 8% punktów mułowania koncepcji interpretacyjnej wy-
za poprawność merytoryczną wypowiedzi. nikającej z problematyki wiersza. Równocześ-
W rozprawce problemowej otrzymuje 12% nie za uzasadnienie stanowiska w rozpraw-
punktów za umiejętność sformułowania sta- ce problemowej zdający może uzyskać 36%
nowiska wobec problemu podanego w pole- punktów, natomiast za uzasadnienie tezy in-
ceniu, natomiast za przedstawienie koncepcji terpretacyjnej 30% punktów.
Rozprawka Interpretacja

56% 44% 56% 44%
warto merytoryczna kompozycja i poprawno warto merytoryczna k ompozycja i poprawno
jzykowa jzykowa

12% sformuowanie 12% zamys kompozycyjny 18% koncepcja 12% zamys kompozycyjny
stanowiska 4% spójno lokalna interpretacyjna 4% spójno lokalna
36% uzasadnienie 8% styl tekstu 30% uzasadnienie tezy 8% styl tekstu
stanowiska 12% poprawno jzykowa interpretacyjnej 12% poprawno jzykowa
8% poprawno merytoryczna 8% poprawno zapisu 8% poprawno merytoryczna 8% poprawno zapisu

i Zmiany w drugiej czci egzaminu pisemnego
na poziomie podstawowym:
wprowadzenie dwóch staych, ujednoliconych form wypowiedzi maturalnej, zróni-
cowanych gatunkowo: rozprawki problemowej i interpretacji;
przyjcie staej formuy polecenia dla ka dego z gatunków wypowiedzi pisemnej (for-
muowanie problemu w poleceniu do rozprawki i brak wskazówek interpretacyjnych
w poleceniu do interpretacji wiersza);
moliwo sprawdzania w wypracowaniu znajomoci lektur obowizkowych oznaczo-
nych w podstawie programowej gwiazdk, wskazanych dla III i IV etapu ksztacenia;
wprowadzenie obowizku przywoywania w wypracowaniu kontekstów;
poo enie nacisku na ocen kompozycji wypowiedzi pisemnej (sprawdzanie retorycz-
nej organizacji tekstu, spójnoci logiczno-gramatycznej, walorów jzykowych);
zmiana narzdzi oceniania wypowiedzi maturalnej zastpienie kryteriów analitycz-
nych, dostosowanych ka dorazowo do konkretnego tematu wypracowania (klucz od-
powiedzi), kryteriami uniwersalnymi o charakterze holistycznym, uwzgldniajcymi
elementy analityczne;
powizanie kryteriów oceniania z gatunkiem wypowiedzi.


28 Jzyk polski 2014/2015
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35