Page 32 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 32MATURA Z NOW ER

I tak, są one przełomowym i poznawczym doświadczeniem dla tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackie-
go pt. „Kordian”. Podróże kształcą młodzieńca, zdobywa podczas ich trwania wiedzę życiową. Są początkiem jego
wielkiej przemiany wewnętrznej. W Londynie uczy się, iż dla wielu osób najważniejsze są pieniądze, że można za nie
kupić stanowisko, a nawet drugiego człowieka, o czym świadczy też przygoda z Wiolettą, która chce być z nim tylko
dlatego, że jest bogaty. W trakcie swej wędrówki zastanawia się też nad innymi wartościami, m.in. takimi jak wiedza
czy wiara. Ostatnim etapem podróży bohatera jest góra Mont Blanc, na której dokonuje się jego przemiana duchowa.
Podczas swoich wypraw Kordian zaczyna rozumieć sens istnienia oraz poznaje świat i wzbogaca się o nowe do-
świadczenia życiowe.
Podróże są także motywem serii książek Agaty Christie. Można w nieskończoność pisać, czym są podróże dla
Poirot. Detektyw spełnia się podczas nich zawodowo, przeżywa nowe przygody, rozwija swoje pasje, poznaje świat.
A przede wszystkim, tak jak na przykład w książkach „Morderstwo na Nilu” czy „Morderstwo w Orient Expresie”,
odkrywa, że ludzie, niezależnie od szerokości geografi cznej, kierują się tymi samymi namiętnościami: żądzą posiada-
nia, chęcią władzy i zaszczytów. Wiedza ta służy mu nie tylko do rozwiązywania zagadek kryminalnych, lecz także
wzbogaca go wewnętrznie.
Ja również lubię podróżować. Co roku wyjeżdżam z rodziną na wakacje, nie tylko po to, aby odpoczywać.
W nowych miejscach, czyli np. ostatniego lata w Peru, poznałem inną kulturę, patrzyłem na życie Indian, odkrywa-
łem nowy język, zaspokajałem własną ciekawość egzotycznego świata, miałem czas na refl eksje. Peru mnie urzekło
i wzbogaciło moje życiowe doświadczenie.
Na podstawie powyższych argumentów zdecydowanie mogę stwierdzić, że podróże, tak jak w wypadku Herodota
i Kapuścińskiego, są potrzebne w życiu człowieka. Zaspokajają one ciekawość, uczą też otwarcia na innych i są
dobrym sposobem poznania samego siebie.


Poziom wykonania
A. Sformułowanie stanowiska: 6 pkt – stanowisko adekwatne do problemu podanego w poleceniu (zdający podaje
jednoznaczną tezę).
B. Uzasadnienie stanowiska: 12 pkt – uzasadnienie trafne, szerokie – zdający podaje rzeczowe argumenty z przyto-
czonego fragmentu Podróży z Herodotem oraz trafnie przywołuje literackie konteksty (Kordian, powieści Agaty
Christie) i buduje na ich podstawie rzeczową argumentację, uzasadnia swoje rozwiązanie problemu.
C. Poprawność rzeczowa: 4 pkt – brak błędów rzeczowych.
D. Zamysł kompozycyjny: 6 pkt – kompozycja funkcjonalna.
E. Spójność lokalna: 2 pkt – nieznaczne zaburzenia spójności.
F. Styl tekstu: 4 pkt – styl stosowny.
G. Poprawność językowa: 6 pkt – nieliczne błędy nierażące.
H. Poprawność zapisu: 4 pkt – zapis w pełni poprawny.


ródo: Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Jzyk polski. Poziom podstawowy, CKE, Warszawa 2013.
Komentarz
Przykładowa realizacja rozprawki proble- wiedzy o świecie, lecz także skłania do re-
mowej zawiera tezę, która pozwala dowo- fl eksji i rozwija umiejętność patrzenia na sie-
dzić, jak ważne jest podróżowanie w życiu bie, sprzyja rozwojowi osobowości – został
człowieka. Zamysł kompozycyjny – oparty zrealizowany w sposób przemyślany i kon-
na założeniu, że podróż nie tylko dostarcza sekwentny. Służą temu zarówno interpretacja

30 Jzyk polski 2014/2015
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37