Page 29 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 29EGZAMIN PISEMNY POZIOM PODSTAWOWYsamodzielnej propozycji odczytania utwo- koncepcji interpretacyjnej – przedstawie-
ru lirycznego. Zadanie sprawdza przede nie własnego pomysłu na odczytanie utwo-
wszystkim: ru. Postawienie przed uczniem tego rodzaju
• umiejętność rozumienia, analizy i interpre- wymagania jest możliwe dzięki obecnym
tacji wiersza, w praktyce szkolnej różnorodnym propo-
• sprawność redagowania tekstu własnego zycjom metodologicznym. Na szczególną
w określonej formie gatunkowej, uwagę zasługują: fenomenologia, poststruk-
• umiejętność wyszukiwania odpowiednich turalizm, psychoanaliza, pragmatyzm, nowy
kontekstów potwierdzających słuszność pro- historyzm, postkolonializm, hermeneutyka
ponowanej koncepcji interpretacyjnej. i metody kulturowe . Stosowanie na lekcjach
3
Pisząc pracę interpretacyjną o charakterze ar- języka polskiego wypracowanych przez
gumentacyjnym, zdający powinien: współczesne metodologie literaturoznawcze
• sformułować tezę lub hipotezę, której pod- różnorodnych narzędzi analizy i interpretacji
stawą jest wstępne rozpoznanie głównego uświadamia uczniom wielość interpretacyjną
tematu bądź problemu wiersza, jednego utworu poetyckiego.
• uzasadnić tezę lub hipotezę za pomocą ar-
gumentów i przykładów literackich ilustru-
jących jego wywód myślowy, przy czym Brak wskazówek interpretacyjnych w poleceniu
uzasadnienie musi znajdować potwierdze- zaczonym do zadania pozwala zdajcemu
nie nie tylko w załączonym tekście lirycz-
nym, lecz także w kontekstach. na wybór koncepcji interpretacyjnej przedstawienie
Właściwe konteksty wynikają z typu wier- wasnego pomysu na odczytanie utworu.
sza, na przykład liryka wyznania implikuje
kontekst biografi czny, poezja opisowa wyzna-
cza kontekst historyczny, a liryka refl eksyjna Ważną składową zmienionego egzaminu pi-
– fi lozofi czny. Intertekstualność i komparaty- semnego z języka polskiego są kryteria oce-
styka pozwalają na wykorzystanie szerokich niania. Mają one charakter całościowy i sta-
kontekstów kulturowych – muzycznych, pla- ły. Łączą elementy holistyczne z kryteriami
stycznych, teatralnych i fi lmowych. Asocja- analitycznymi, które koncentrują uwagę na
cyjność myślenia wyznacza sens wiersza od- sposobie formułowania argumentów oraz ich
czytany przez zdającego. poprawności merytorycznej.
Część analityczna wymaga od ucznia okre- Ocena wypracowania maturalnego jest jed-
ślenia sytuacji komunikacyjnej (na przykład nakowa dla każdego typu wypowiedzi pi-
rozpoznania sytuacji lirycznej), składowych semnej w sześciu następujących obszarach:
kompozycji wiersza i ich funkcji oraz anali- poprawność rzeczowa, zamysł kompozycyj-
zy językowego obrazu świata wykreowanego ny, spójność lokalna, styl tekstu, poprawność
w utworze poetyckim. językowa oraz poprawność zapisu. Różni się
Analiza stanowi punkt wyjścia do interpre- natomiast w dwóch zasadniczych obszarach
tacji pojmowanej jako konsekwencja okre- związanych z wybraną formą gatunkową
ślonego rozumienia tekstu. Brak wskazówek wypowiedzi – w wypadku rozprawki proble-
interpretacyjnych w poleceniu załączonym mowej będzie to sformułowanie stanowiska
do zadania pozwala zdającemu na wybór wobec problemu podanego w poleceniu oraz3 Ważne pozycje bibliografi czne prezentujące założenia współczesnych metodologii literaturoznawczych: Anna Burzyńska, Michał Paweł
Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006.; Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków
2001.; Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków 2006.; Kulturowa
teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Kraków 2012.


PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34