Page 33 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 33EGZAMIN PISEMNY POZIOM PODSTAWOWYtekstu Ryszarda Kapuścińskiego, jak i przy- w zakresie rozszerzonym. Refl eksja dotyczą-
wołane przykłady detektywistycznych po- ca własnych podróży wakacyjnych została
wieści Agaty Christie (propozycja omówie- zbudowana w oparciu o konsekwentne za-
nia tego typu literatury została zapisana na łożenia sformułowane w zamyśle kompo-
liście lektur wskazanych dla III etapu eduka- zycyjnym. Analiza powyższych elementów
cyjnego). Piszący sięgnął również po dramat pozwala na przyznanie najwyższej liczby
Juliusza Słowackiego – Kordiana, lekturę punktów przewidzianych za sformułowanie
proponowaną dla IV etapu edukacyjnego stanowiska i jego uzasadnienie.Przykadowe zadanie maturalne

Przykad 2. Interpretacja tekstu lirycznego
Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja praca powinna liczyć co naj-
mniej 250 słów.

Wisława Szymborska
Pisanie życiorysu
Co trzeba? Odznaczenia bez za co.
Trzeba napisać podanie,
Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał
a do podania dołączyć życiorys.
i omijał z daleka.
Bez względu na długość życia
Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,
życiorys powinien być krótki.
pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny.
Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.
Raczej cena niż wartość
Zamiana krajobrazów na adresy i tytuł niż treść.
i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.
Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie,
Z wszystkich miłości starczy ślubna, ten, za kogo uchodzisz.
a z dzieci tylko urodzone.
Do tego fotografi a z odsłoniętym uchem.
Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz. Liczy się jego kształt, nie to, co słychać.
Podróże tylko jeśli zagraniczne. Co słychać?
Przynależność do czego, ale bez dlaczego. Łomot maszyn, które mielą papier.
Z tomu: Ludzie na moście (1986).
Wisława Szymborska, Pisanie życiorysu, [w:] taż, Wiersze wybrane, Kraków 2004.

Przykadowa realizacja zadania (2) 2
Wisława Szymborska w wielu swoich wierszach rozważa problemy ludzkiej egzystencji. Ukazuje istniejące w niej
paradoksy, bada kondycję współczesnego człowieka i opisuje świat, w którym przyszło mu żyć. Jej uwagę przyciągają
proste, czasami codzienne, czynności. Traktuje je jako punkt wyjścia do uniwersalnych refl eksji, które wielokrotnie
zaskakują czytelnika.

2 Przedstawione poniżej przykładowe rozwiązanie zadania maturalnego ilustruje zasadę komponowania tekstu argumentacyjnego. W modelowych wypracowaniach pogrubioną
czcionką zaznaczono te elementy, które stanowią zamysł kompozycyjny – tezę i podporządkowane jej argumenty odzwierciedlające sposób rozumowania piszącego. Do wyróż-
nienia zwrotów i słów decydujących o spójności wypowiedzi użyto podkreśleń.


PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH 31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38