Page 35 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 35EGZAMIN PISEMNY POZIOM PODSTAWOWYKomentarz
Przykładowa realizacja interpretacji tekstu Interpretacja wiersza została w tym zakresie
lirycznego zawiera tezę interpretacyjną, któ- poszerzona poprzez odwołanie do utworu
ra koncentruje uwagę na problemie odhu- Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat.
manizowania człowieka, sprowadzenia go Analiza powyższych elementów pozwala
do mechanicznie i urzędniczo traktowanego na przyznanie najwyższej liczby punktów
elementu systemu, pozbawiania indywidu- przewidzianych za sformułowanie stano-
alizmu i człowieczeństwa. Zamysł kompozy- wiska i jego uzasadnienie. Piszący dokonał
cyjny jest oparty na analizie występowania funkcjonalnej analizy zabiegów językowych
tych dwóch skrajnych sposobów funkcjo- i kompozycyjnych, stanowiących podstawę
nowania jednostki w życiu społecznym. interpretacji.
SHUTTERSTOCK


PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH 33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40