Page 25 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 25EGZAMIN PISEMNY POZIOM PODSTAWOWY
Rodzaje skrótów Przykłady z tekstu

Skróty wyrazów i wyrażeń polskich zachowujące
polskie brzmienie
Skróty wyrazów i wyrażeń polskich mające
zanglizowane brzmienie

Przykad poprawnej odpowiedzi
Skróty wyrazów i wyrażeń polskich zachowujące polskie brzmienie: siema, cze, Wrocek, Wro, do zo, nara, spoko,
dzięki, bro, impra, komp – 1 pkt
Skróty wyrazów i wyrażeń polskich mające zanglizowane brzmienie: dzienks, spoks, bronks – 1 pkt
Uwaga: w obu przypadkach obok poprawnych nie mogą być podane błędne przykłady.

Zadanie 3. (0–1)adanie 3. (0–1)
Z
„Swojskim derywatem” utworzonym od wyrazu obcego, analogicznym do przykładów podanych przez Jana
Miodka, jest wyraz:
A. bronks.
B. afterek.
C. dzienks.
D. monitoring.

Poprawna odpowied
B

Zadanie 4. (0–2)
Zadanie 4. (0–2)
a) Poprawna wymowa wyrazu aquapark w języku polskim to
A. „akłapark”.
B. „agłapark”.
C. „akfapark”.
D. „akwapark”.

b) Co, zdaniem prof. Miodka, jest przyczyną błędu popełnianego przez młodych Polaków w wymowie wyrazu
aquapark?

Poprawne odpowiedzi
a) C – 1 pkt
b) Naśladowanie zasad wymowy typowych dla języka angielskiego – 1 pkt

Zadanie 5. (0–1)
Zadanie 5. (0–1)
Do każdego z przykładów użycia czasownika dobierz sytuację, w której ten czasownik został użyty. Odpowiedzi
wpisz do tabelki.


PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30