Page 26 - Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Język polski. Matura 2015
P. 26MATURA Z NOW ER

1) „zabierałem się do recenzowania” a) gdy mowa o wszystkich ludziach
2) „kumulują się wszystkie cechy polszczyzny” b) gdy mowa o młodzieży
3) „urobili już od tego swojskie derywaty” c) gdy prof. Miodek mówi o sobie
d) gdy mowa o przedmiocie wykładu

1)
2)
3)

Poprawna odpowied
1. c
2. d
3. b

Zadanie 6. (0–3)
a) Od jakich wyrazów podstawowych utworzony został przymiotnik kasandryczno-rejtanowsko-piotrowskargowa?
b) Co znaczy ten przymiotnik w tekście Jana Miodka?
c) Jaki efekt wywołuje jego użycie w tekście Jana Miodka?

Poprawne odpowiedzi
a) kasandryczno – od: Kasandra; rejtanowsko – od: Rejtan; piotrowoskargowa – od: Piotr Skarga – 1pkt (co najmniej
dwa poprawnie podane)
b) Znaczenie: np. pesymistyczna, katastrofi czna, ostrzegająca przed zagrożeniami, nawołująca do podjęcia działań
obronnych – 1pkt
c) Efekt: zwielokrotnienie natężenia pesymistycznego tonu charakterystycznego dla korespondencji, o której w tek-
ście mowa LUB wywołanie efektu humorystycznego, LUB hiperbolizacja sensu, LUB uplastycznienie wypowiedzi,
LUB ujawnienie erudycji autora – 1 pkt

Zadanie 7. (0–1)
Jaka jest opinia autora artykułu o procesie anglizowania współczesnej polszczyzny? Zakreśl właściwe odpowie-
dzi w zacienionych częściach tabeli.

Autor podziela lęki rodaków język polski już wielokrotnie
zaniepokojonych ekspansją obronił się przed nadmiernym
angielszczyzny, wpływem języków obcych.
ponieważ
Autor nie podziela lęków rodaków obecnie młode pokolenie Polaków
zaniepokojonych ekspansją bezkrytycznie ulega wpływom
angielszczyzny, języka angielskiego.Poprawna odpowied
Autor nie podziela lęków rodaków zaniepokojonych ekspansją angielszczyzny, ponieważ język polski już wielokrotnie
obronił się przed nadmiernym wpływem języków obcych.

ródo: Informator o egzaminie maturalnym z jzyka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, CKE i OKE, Warszawa 2013.24 Jzyk polski 2014/2015
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31