Page 13 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 13

Grammar Guide
     Grammar               docwiczenia.pl Write
                        Kod: A4813S
     7 Zakreśl właściwe formy.             * 10 Utwórz zdania z rozsypanki wyrazowej.
       1 Hi! I’m / Am I Bill.               1 meet / nice / you / to
                                   Nice to meet you.
       2 Mickey is / are Susie’s brother.
       3 It isn’t / aren’t a shark, it’s Mickey.      2 sister / this / Susie / is / my
      4 We are / am on holiday.
                                  3 Bill’s / isn’t / brother / Mickey
       5 I’m not / aren’t a very good swimmer.
       6 You am not / are not an explorer.
                                  4 is / explorer / Uncle Gordon / an
       7 He isn’t / aren’t my brother.
       8 My grandma am not / isn’t very old.        5 isn’t / my / very / sister / old
       9 My grandad am not / isn’t funny.
      10 She isn’t / aren’t my aunt.             6 new / Susie / and / my / friends / Mickey / are
      11 You am / are my good friend.
      12 My uncle are / is on holiday in Italy.
                                 * 11 Narysuj swoją rodzinę i napisz o niej.

     8  Uzupełnij zdania, wpisując: is, are lub am.
       1 Mary   is  my sister.
       2 I     a good swimmer.

       3 She      my best friend.
       4 You      very funny.

       5 I      Danny and this     my
        cousin, Lee.
       6 It     a great holiday.


     9  Uzupełnij zdania właściwymi formami
       czasownika to be.
       1 Susie      a good swimmer.

                                  This is my family.
       2 Uncle Gordon      a teacher.
                                  This is my mother, Monika.
       3 I     fine.
                                  This is my
       4 You      my mum.
                                  This is
       5 You      my friend.
       6 My dog      funny.

           Podręcznik: str. 13, ćw. 6                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18