Page 11 - Tajemnice przyrody 4
P. 11

Przyroda i jej składniki


       Powietrze otacza Ziemię grubą warstwą nazywaną at-
      mosferą. Sięga ona na wysokość kilkuset kilometrów.     Warto wiedzieć
       Słońce zapewnia naszej planecie energię w postaci ciepła  Składniki przyrody
      oraz światła. Dzięki tej energii na Ziemi może istnieć życie. bywają natchnieniem
                                    dla architektów. Do
      „  Ożywione składniki przyrody mają            cudów nowoczesnej
                                    architektury należy
        cechy życia                       budynek w stolicy
      Ożywione składniki przyrody, czyli rośliny, zwierzęta,   Indii, którego kształt
      ludzi, a także inne żywe istoty określamy wspólną nazwą   przypomina kwiat
      organizmy.                         lotosu.
       Organizmy różnią się od nieożywionych składników
      przyrody pewnymi wspólnymi cechami, które nazywa-
      my cechami życia. Zaliczamy do nich: odżywianie się,
      oddychanie, wydalanie, wykonywanie ruchów, rozmna-
      żanie się, wzrost oraz rozwój.


      „  Nie wszystko zalicza się do przyrody
      W naszym otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne i ta-
      kie, w których się mieszczą szkoły, biblioteki, sklepy, urzędy,
      dworce czy zakłady przemysłowe. Jeździmy wąskimi uli-
      cami i szerokimi autostradami, czasami przez mosty lub
      wiadukty. Są to tylko nieliczne przykłady obiektów, które
      stworzyli  ludzie. Nazywamy je wytworami  działalno-
      ści człowieka. Nie są one częścią przyrody, ponieważ nie są
      jej dziełem.


                          powietrze
                    Słońce
               skały
                           ludzie
        rośliny
                                       zwierzęta
                            woda                                  grzyby

      Składniki ożywione oraz składniki nieożywione tworzą przyrodę.


                                                9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16