Page 14 - Tajemnice przyrody 4
P. 14

DZIAŁ 1. POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA
                                    Bezpośrednie
                                    obserwacje w ogrodzie
                                    zoologicznym
                                    dostarczają wielu
                                    informacji o zwierzętach       Na własne oczy
                                    żyjących w innych
                                    częściach świata.

      „  Jak i gdzie szukać informacji o przyrodzie?                         1. Pytanie
      W odkrywaniu tajemnic przyrody na lekcjach pomaga na-                      2. Hipoteza
      uczyciel, ale można to również robić samodzielnie. Doskona-
      łym źródłem informacji są książki, zwłaszcza encyklopedie,
      atlasy i albumy. Wiele się można dowiedzieć z telewizyjnych
      filmów i programów przyrodniczych oraz edukacyjnych     Przyroda w sieci          3. Potrzebne
      stron internetowych. Jednak nic nie zastąpi bezpośrednich  www.kopernik.org.pl         materiały
      obserwacji – najcenniejszych źródeł wiedzy, zwłaszcza że  www.otopjunior.org.pl
      przyroda ciągle się zmienia.
                                                      4. Przebieg
      „  Czemu służą obserwacje przyrody?                              doświadczenia
      Obserwacja to uważne przyglądanie się wybranemu obiek-
      towi. Prawdziwy przyrodnik może prowadzić obserwa-
      cje niemal wszędzie, na przykład na łące czy w ogródku.   Warto wiedzieć
      Dzięki obserwacjom stopniowo gromadzi i uzupełnia wiedzę  Obserwacje terenowe
      o otaczającej go przyrodzie. Potrafi także przewidywać i wy- wymagają pewnej
      jaśniać różne zjawiska, na przykład, z których chmur spadnie  wiedzy. Na przykład
      deszcz albo kiedy pojawi się tęcza.             dzięki informacji,
                                    że zimorodek odżywia
                                    się rybami, wiemy, że
      „  Czym są eksperymenty i doświadczenia?          należy go szukać nad
      Obserwowanie przyrody często skłania do stawiania pytań.  rzeką.
      Jednym ze sposobów uzyskiwania na nie odpowiedzi jest                      5. Obserwacje
      przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń. Polegają
      one na zaplanowaniu i wykonaniu czynności, które pomagają
      w uzyskaniu odpowiedzi na pytania: Jak to się dzieje? Dlacze-                  6. Wnioski
      go tak się dzieje? Co się stanie, gdy…? Eksperyment najczęściej
      przeprowadzają naukowcy, którzy po raz pierwszy chcą zba-
      dać jakieś zjawisko lub proces. Próbują przewidzieć przebieg
      całego badania, ale nie znają jego ostatecznego wyniku.


    12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19