Page 12 - Tajemnice przyrody 4
P. 12

DZIAŁ 1. POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA      Najwięcej wytworów działalności człowieka możemy zobaczyć w miastach.

       Wytwory działalności człowieka czasem trudno odróż-
      nić od składników przyrody. Na przykład rowy lub kana-
      ły wypełnione wodą mogą przypominać strumienie albo
      rzeki. Wały przeciwpowodziowe wyglądają jak naturalne,
      podłużne wzniesienia, a usypywane obok wielu kopalń hał-
      dy przywodzą na myśl pagórki stworzone przez siły natury.
      Dziełem człowieka jest również wiele sztucznych zbiorni-
      ków wodnych, na przykład jezior i stawów, które na pozór
      wyglądają na naturalne.


         To najważniejsze!

         • Przyrodę tworzą składniki nieożywione, takie jak: Słońce, powietrze, woda i skały,
        oraz składniki ożywione: ludzie, rośliny, zwierzęta i inne organizmy.
         • W odróżnieniu od nieożywionych składników przyrody wszystkie organizmy odżywiają się,
        oddychają, wydalają, wykonują ruchy, rozmnażają się, rosną i się rozwijają.
         • W naszym otoczeniu znajduje się wiele obiektów, które nie należą do świata przyrody.
        Są to wytwory działalności człowieka.      Czy wiesz, czy umiesz?

      1. Wyjaśnij, jak rozumiesz termin przyroda.
      2. Podaj po trzy przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody.
      3. W drodze do szkoły zwróć uwagę na obiekty, które nie są składnikami przyrody.
       Zapisz w zeszycie nazwy pięciu z nich.


    10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17