Page 9 - PWN PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO Karty pracy 2. Ogrodnictwo
P. 9

AKTYWNI ZAWODOWO. Ogrodnictwo. Karty pracy 2         © Wydawnictwo Szkolne PWN
   KARTA 61. ZASADY BHP PRZY STOSOWANIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

1 Przeczytaj teksty.

ZAPAMIĘTAJ!         ZAPAMIĘTAJ!
ZABIEGI CHEMICZNE MOGĄ   ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN TO
STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA   SUBSTANCJE, ICH MIESZANINY
ZDROWIA, A NAWET DLA ŻYCIA ORAZ ŻYWE ORGANIZMY
SADOWNIKA/OGRODNIKA.    PRZEZNACZONE DO OCHRONY
ZAWSZE PAMIĘTAJ       ROŚLIN UPRAWNYCH PRZED
O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA. SZKODNIKAMI.

2 Wytnij tytuł i zdania. Ułóż je we właściwej kolejności i ponumeruj.
  Wklej do zeszytu.

      REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OPRYSKÓW
      ROŚLIN Z UŻYCIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

       PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA CHEMICZNEGO KILKAKROTNIE WYPŁUCZ POJEMNIK.
       UWAŻNIE CZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA ETYKIETACH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.
       PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAŁÓŻ ODZIEŻ OCHRONNĄ (KOMBINEZON, RĘKAWICE, BUTY
       OCHRONNE, NAKRYCIE GŁOWY, MASKĘ CHRONIĄCĄ DROGI ODDECHOWE ORAZ OKULARY).
       PO ZAKOŃCZONEJ PRACY STARANNIE UMYJ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (ODZIEŻ OCHRONNĄ).
       PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAJ KALIBRACJĘ, CZYLI PRZEGLĄD OPRYSKIWACZA.
       W PRZYPADKU BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU ZE ŚRODKIEM CHEMICZNYM ZAWIADOM OSOBĘ
       DOROSŁĄ I ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA.
       PRZECHOWUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W MIEJSCU BEZPIECZNYM, NAJLEPIEJ W WYDZIELONYM
       POMIESZCZENIU.
       SPRAWDŹ, CZY RĘKAWICE NIE SĄ USZKODZONE.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12