Page 6 - Junior Explorer 4 - Zeszyt ćwiczeń
P. 6

1a       Ready, steady, go!
            Starter


     Greetings                      2  Połącz fragmenty dialogu. Następnie
                                 odpowiedz na pytania.
     1 Uzupełnij dialogi wyrażeniami z ramki.
                                 1 Hello.        a I’m twelve.
       Hello  I’m ten  I’m fine  My name’s       2 How are you?     b My name’s George.
           This is  What’s your name?         3 What’s your name?  c I’m fine, thanks.

                                 4 How old are you?   d Hi.

                                 1 How are you?
                                 2 What’s your name?
                                 3 How old are you?
                               Classroom language


                               3 Połącz odpowiednio zdania lub części zdań.
                                 1 Open your books, please. a It’s cat.
                                 2 Can I borrow a pencil?   b  and write pen.
       1                          3 What’s kot in English?   c  It’s page four.
       Miss Roberts: Hello! I’m your teacher,       4 Come to the blackboard   d  Yes, you can.
              Miss Roberts.             5  Can I go to the toilet,  e Here you are.
       Harry:    (1)  Hello    .            please?
       Miss Roberts: What’s your name?           6 Here’s a pencil for you.  f Thank you.
       Harry:    (2)             Harry.
       Miss Roberts: How old are you, Harry?      4  Pracujcie w parach. Zadawajcie sobie
       Harry:    (3)               .   nawzajem pytania zmieniając podkreślone
       Miss Roberts: Okay, Harry. Sit down, please.     słowo i odpowiadajcie na nie.

                                     What’s pies

                                     in English?

                                                  It’s a dog.

                                   Can I borrow your
                                      pencil?


                                            Here you are.


                               5  Wskaż w klasie przedmioty z ramki.
                                 Następnie zapytaj o nie kolegę/koleżankę.
       2
                                  pencil    pen    rubber
       Tom:    Hello, I’m Tom.               ruler    notebook    dictionary
            (4)
       Chloe:   My name’s Chloe.              Can I borrow a pencil,
            (5)        my sister, Emma.         please?
       Emma:    Hi Tom. How are you?
       Tom:    (6)        , thanks.                      Here you are.
                                        Thank you.

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11