Page 13 - Biologia, Puls życia, podręcznik, klasa 7
P. 13

2   Budowa i funkcje skóry

       Zwróć uwagę na:
       • funkcje skóry,
       • budowę skóry i tkanki podskórnej,
       • działanie receptorów skóry.


       Skóra oddziela organizm od środowiska ze‑  Warstwowa budowa skóry
       wnętrznego i jednocześnie umożliwia mu  Skóra składa się z dwóch warstw: naskórka
       kontakt z otoczeniem. Stanowi też ważny  oraz skóry właściwej. Pod skórą znajduje się
       element w utrzymywaniu przez organizm   warstwa podskórna.
       równowagi wewnętrznej.           Naskórek jest zbudowany z tkanki na‑
                            błonkowej. Nie przepuszcza on wody i in‑
         Funkcje skóry             nych substancji. Składa się z kilku warstw.
       Do najważniejszych funkcji skóry należą: Na zewnątrz znajduje się warstwa rogowa
       • ochrona przed urazami, szkodliwymi sub‑ utworzona z martwych, płaskich komórek.
        stancjami, drobnoustrojami chorobotwór‑ Komórki te stale się złuszczają i są zastępo‑
        czymi i promieniowaniem UV,       wane przez nowe komórki, które powstają w
       • termoregulacja przez wydzielanie potu  najgłębiej położonej części naskórka – war-
        oraz rozszerzanie i  zwężanie naczyń  stwie rozrodczej – a następnie są stopnio‑
        krwionośnych,              wo wypychane na powierzchnię.
       • wydalanie zbędnych produktów przemia‑   W warstwie rozrodczej znajdują się ko‑
        ny materii,               mórki barwnikowe. Produkują one melani-
       • wydzielanie łoju i potu,        ny. Są to barwniki, które nadają kolor skórze,
       • synteza witaminy D,           włosom i oczom oraz chronią organizm
       • odbieranie bodźców z otoczenia dzięki  przed szkodliwym działaniem promienio‑
        obecności receptorów.          wania UV.        Od czego zależy barwa skóry?


        Barwa skóry zależy od ilości zawartych
        w niej melanin. Ilość ta zwiększa się na sku‑
        tek działania promieni słonecznych. Objawia
        się to przejściową zmianą zabarwienia skóry,
        zwaną potocznie opalenizną. Melaniny nie
        występują na dłoniach i podeszwach stóp.
        Zależnie od ilości melanin skóra może mieć
        różne odcienie – od jasnego, przez brązowy,
        do prawie czarnego.                                                13
                                              25/05/2020  15:05
    064722_BIOL_SP_PZy_RE_ZM_kl.7_Podr_ZM_srodki_001-256.indb  13
    064722_BIOL_SP_PZy_RE_ZM_kl.7_Podr_ZM_srodki_001-256.indb  13           25/05/2020  15:05
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18