Page 16 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 16

Bezpieczeństwo państwa


         30°   20°  10°  0°  10° 20°  30°  40°
                                  BLOKI POLITYCZNO-WOJSKOWE
                                   W EUROPIE (2017 r.)
                          A         skala 1 : 36 000 000
     60°     I SLA N DI A Koło podbiegunowe północne I   granice państw
         I               G    A       granice inne
                          A  I
         K              E     D       państwa Paktu
                M O R Z E
                                   Północnoatlantyckiego (NATO)
         C    W-y Owcze N O R W E S K I E J N     państwa kandydujące do NATO
             (duń.)       W           Dwina
        Y                C   A       Wspólnota Niepodległych
                      R      L       Państw (WNP)
        T
                        E    N
        N             O       I
                        W    F   J. Ładoga
        A             N
        L               Z   ESTONIA
        T         M O R Z E                    A
                       S M.  B A Ł T Y C K I E    J
                P Ó Ł N O C N E
     50° A   IRLANDIA      D A N I A  Ł O T W A      S
              WIELKA          L I T W A    0    Wołga
       N      BRYTANIA        (do Rosji)  R           50°
       A           HOLANDIA      B I A Ł O R U Ś      K A Z A C H S TA N
       E         BELGIA N I E M C Y P O L S K A Dniepr
       C            Ren      Wisła       A
                  LUKSEMBURG R E P .      I N   Don
       O       Loara J A  C Z E S K A U K R A
                C  LIECHTENSTEIN SŁOWACJA
               N      A U S T R I A
               A  SZWAJCARIA  W Ę G R Y  MOŁDAWIA
              R        SŁOWENIA
     40°       F  MONAKO W Ł Pad SAN CHORWACJA R U M U N I A G R U Z J A
      P O R T U G A L I A Tag ANDORA Korsyka MARINO I HERCEGOWINA SERBIA Dunaj M O R Z E  C Z A R N E ARMENIA
                       BOŚNIA
        H I S Z P A N I A
                    O
                       CZARNOGÓRA KOSOWO BUŁGARIA
                     C
             B a l e a r y Sardynia WATYKAN H ALBANIA MACEDONIA J A A I R A N
                           C        R
                       Y              C J Tygrys
       Gibraltar
             M                    U
      Ceuta (br.)   O            E    T
      (hiszp.)      R                           K
                  Z         R
                   E                    Eufrat
        Melilla                G               A
                      Sycylia
                 T U N E Z J A MALTA R Ó Kreta CYPR LIBAN  I
        (hiszp.)         Ś                 S Y R I A R
     M A R O K O
          A L G I E R I A
     30°                   D Z I E M N E
          0°       10°      20°      30°  IZRAEL  40°
    Mapa 1. Geopolityczne położenie Polski
     Zmiany i procesy zachodzące w Europie  organizacji terrorystycznych), jak i powraca-
    Środkowo-Wschodniej po 1989 r. (upa-   jącymi (lokalne konflikty zbrojne). Dlatego
    dek Związku Radzieckiego, zjednoczenie  bardzo ważne stały się przemyślana polity-
    Niemiec, rozpad Układu Warszawskiego   ka i współdziałanie Polski z innymi krajami
    i RWPG) zasadniczo wpłynęły na sytuację  w organizacjach międzynarodowych.
    geopolityczną naszego kraju. Wejście Polski
    (podobnie jak kilku innych krajów byłego  Międzynarodowe starania
    bloku wschodniego) najpierw do NATO     o bezpieczeństwo na świecie
    (1999 r.), a następnie do Unii Europejskiej
    (2004 r.) włączyło ją w krąg państw za- Ludzkość, doświadczona wieloma konflikta-
    chodnich i zmieniło układ sił w powojennej  mi i ogromem strat i zniszczeń po obu woj-
    Europie.                 nach światowych, potrzebowała mechanizmu
     Dziś, na początku XXI w., mamy do czynie- gwarantującego pokojowe współistnienie
    nia z wieloma zagrożeniami dla bezpieczeń- państw i narodów, opartego na wzajemnym
    stwa narodowego i światowego – zarówno  poszanowaniu praw i solidarnym rozwiązy-
    z trudnymi do przewidzenia (np. działalność  waniu pojawiających się problemów.
  14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21