Page 15 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 15

2. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych
     2. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach


       międzynarodowych       Wydarzenia ostatnich 30 lat doprowadziły do zmiany układu sił w Europie i na świecie. Polska stała
       się państwem suwerennym i demokratycznym. Aby lepiej dbać nie tylko o swoje interesy, Polska
       działa w organizacjach międzynarodowych. Jest aktywnym członkiem wielu takich organizacji,
       w tym NATO (Paktu Północnoatlantyckiego) i Unii Europejskiej.

      Uwarunkowania
      bezpieczeństwa Polski

     Na osiedlowym podwórku czy szkolnym bo- wspólne, niechęć do reform. Towarzyszył
     isku o naszej pozycji – a tym samym bezpie- temu wzrost potęgi mocarstw ościennych,
     czeństwie – decydują nasze możliwości (siła,  dla których Rzeczpospolita Obojga Naro-
     zdolności lub cechy wrodzone) oraz przyjaź- dów stała się przedmiotem zainteresowania.
     nie, które nawiązujemy, np. wierni i silni ko- Mimo podjętych prób reform ustrojowych
     ledzy, z którymi tworzymy grupę znajomych.  sojusz Rosji, Prus i Austrii doprowadził
     Podobnie na arenie międzynarodowej o pozy- do rozbiorów i zniknięcia Polski z mapy po-
     cji i bezpieczeństwie państwa decydują zarów- litycznej Europy na ponad 100 lat.
     no jego potencjał, jak i zawarte sojusze. Nie bez  Odrodzona w 1918 r. II Rzeczpospolita
     znaczenia jest także położenie geopolityczne. podjęła ogromny wysiłek odbudowy struktur
      Polska leży w tzw. przewężeniu bałtycko- państwa (przemysł, handel, rolnictwo, nauka
     -karpackim, stanowiącym łącznik między Eu- i szkolnictwo, wojskowość i administracja),
     ropą i Azją, a jednocześnie granicę między Za- a jej pozycję na arenie międzynarodowej
     chodem i Wschodem. Drugi istotny kontekst  umocniło zwycięstwo w wojnie polsko-bol-
     bezpieczeństwa zewnętrznego naszego pań- szewickiej i zatrzymanie ekspansji komuni-
     stwa stanowi położenie między dwoma silnymi  zmu w Europie. Gwarantem bezpieczeństwa
     państwami – Niemcami i Rosją, które dyspo- Polski miały być sojusze ze zwycięzcami I woj-
     nują znacznie większym potencjałem militar- ny światowej – Francją i Wielką Brytanią.
     nym, ludnościowym, gospodarczym (Niemcy)  Okazały się jednak bezskuteczne w obliczu
     czy zasobów naturalnych (Rosja). Wszystkie te  uległej polityki mocarstw zachodnich w sto-
     czynniki miały znaczący wpływ na bezpieczeń- sunku do Niemiec, odradzających się po woj-
     stwo naszego kraju w ciągu wieków.
                          nie, i słabości potencjału militarnego Rzeczy-
      Bezpieczeństwo Polski         pospolitej. Porozumienie między bolszewicką
                          Rosją i hitlerowskimi Niemcami doprowadzi-
      w ujęciu historycznym         ło do agresji na Polskę i okupacji jej terenów.

     Po wiekach kształtowania się państwowości  Po II wojnie światowej Polska utraciła su-
     Polska weszła w XVI w. w okres rozkwitu po- werenność i znalazła się w strefie wpływów
     litycznego i gospodarczego. Już w XVIII w.  Związku Radzieckiego. Oznaczało to ścis-
     nastąpiło jednak wewnętrzne osłabienie  łą współpracę zarówno gospodarczą (Rada
     państwa, na które złożyły się: słaba władza  Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – RWPG),
     królewska, anarchizacja życia publicznego,  jak i wojskową (Układ Warszawski) z innymi
     stawianie własnych interesów ponad dobro  państwami bloku wschodniego.                                               13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20