Page 14 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 14

Bezpieczeństwo państwa


     PODSUMOWANIE


    • Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych  perspektywie. Wyróżnia się bezpieczeństwo
     potrzeb człowieka, ponieważ dotyczy jego ist- wewnętrzne i zewnętrzne państwa.
     nienia.
                         • Dziedziny bezpieczeństwa państwa to: obrona
    • Bezpieczeństwo oznacza pewien stan, w któ- narodowa (bezpieczeństwo militarne), ochrona
     rym komuś (człowiekowi, rodzinie, państwu itp.)  (bezpieczeństwo cywilne) oraz bezpieczeństwo
     nie grozi żadne niebezpieczeństwo (czyli stan  społeczno-gospodarcze (na które składają się
     spokoju i pewności, życie wolne od wszelkich  świadomość obywateli oraz skoordynowa-
     zagrożeń i lęku), ale również nieustanny pro- ne działania władzy i instytucji państwowych
     ces umożliwiający normalne funkcjonowanie,  w wielu obszarach funkcjonowania państwa).
     rozwój, realizację obranych celów w obliczu za- • Nad bezpieczeństwem w zakresie obrony
     chodzących zmian.             i ochrony czuwają różne organy władzy pań-
    • W zależności od tego, kogo dotyczy to pojęcie,  stwowej (prezydent, rząd, ministerstwa), a tak-
     możemy mówić o bezpieczeństwie osobistym  że instytucje i służby państwowe, m.in.: wojsko,
     (jednostkowym) lub zbiorowym (narodowym,  dyplomacja, wywiad, kontrwywiad, policja, straż
     międzynarodowym, światowym). W zależno-  graniczna, straż pożarna, ratownictwo medycz-
     ści od dziedziny działalności człowieka, której  ne, formacje obrony cywilnej.
     dotyczy bezpieczeństwo, można wyróżnić bez- • Wszystkie dziedziny życia publicznego mają
     pieczeństwo militarne (wojskowe), ekologiczne,  znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, dlatego
     społeczne, polityczne, gospodarcze itd.  rządy wielu krajów w trosce o bezpieczeństwo
    • Bezpieczeństwo państwa to obiektywny stan  wprowadzają zarówno programy zbrojenio-
     fizycznego przetrwania oraz proces zapewnia- we, jak i modernizacyjne, finansowe, socjalne
     nia odpowiednich warunków do swobodnego,  (w tym prorodzinne) czy handlowe (związane
     niczym niezakłóconego rozwoju kraju w dalszej  z eksportem i importem).     ĆWICZENIA

    1. Przypomnij sobie przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII w. Jakich dziedzin bezpieczeństwa pań-
     stwa dotyczyły?
    2. Wskaż dziedziny działalności państwa polskiego, które – twoim zdaniem – są obecnie najważniejsze
     dla zapewnienia bezpieczeństwa jego obywateli. Uzasadnij swój wybór.
    3. Zastanów się i określ, kto dba o twoje bezpieczeństwo jako ucznia, a kto – jako obywatela.


     SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ
    1. Wyjaśnij, co oznacza bezpieczeństwo jako stan, a co – jako proces, który do tego stanu prowadzi.
    2. Zdefiniuj bezpieczeństwo państwa i omów, jakie dziedziny się na nie składają.
    3. Wymień co najmniej pięć podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.


  12
  12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19