Page 13 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 13

Wybrane podmioty odpowiadające

     za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli
          INSTYTUCJE                   SŁUŻBY
                           PAŃSTWOWE RATOWNICTWO
     PARLAMENT                  MEDYCZNE

     uchwala ustawy               zapewnia pomoc każdej
     dotyczące obronności            osobie znajdującej się
     i kontroluje ich wykonanie,         w sytuacji nagłego
     określa wysokość wydatków          zagrożenia życia i zdrowia
     na obronność państwa
                 PREZYDENT

              jest zwierzchnikiem Sił               POLICJA
            Zbrojnych Rzeczypospolitej
             Polskiej i sprawuje ogólne           do jej podstawowych
             kierownictwo w dziedzinie           zadań należą ochrona
             bezpieczeństwa państwa           bezpieczeństwa ludzi oraz
                                utrzymanie porządku publicznego
                           SIŁY ZBROJNE

     PREMIER                   są głównym elementem
                           systemu obronnego
     jako szef Rady Ministrów          państwa, mogą też brać
     w wielu obszarach przesądza         udział w zwalczaniu klęsk
     o podstawowych kierunkach          żywiołowych i likwidacji ich
     polityki państwa, w tym           skutków, działaniach
     w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego   antyterrorystycznych i z zakresu
     i zewnętrznego; Rada Ministrów       ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych
     zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne     i ratowniczych lub chroniących zdrowie
     i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny i życie ludzkie

                 WOJEWODA               FORMACJE OBRONY
                                        CYWILNEJ
                  jest szefem
               obrony cywilnej na             m.in. straż pożarna,
                administrowanym             chronią ludność cywilną
               przez siebie terenie         przed niebezpieczeństwami
                                  i skutkami działań zbrojnych
                                    lub klęsk żywiołowych
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18