Page 12 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 12

Bezpieczeństwo państwa      Celem budowy gazoportu w Świnoujściu było wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski

     Nad bezpieczeństwem w obu tych ob-    Starania państwa o poprawę własnego
    szarach czuwają różne organy władzy oraz  bezpieczeństwa powinny być długotermi-
    instytucje i służby państwowe, m.in. wojsko,  nowe, systematyczne i mieć wyraźne cele.
    dyplomacja, wywiad, kontrwywiad, policja,  Podstawą tych działań musi być racjonal-
    straż graniczna, straż miejska, straż pożar- na analiza sytuacji i prognozowanego roz-
    na, ratownictwo medyczne, formacje obrony  woju wydarzeń – nie wszystkie zagrożenia
    cywilnej (OC – systemu ochrony ludności  mogą mieć równie poważne konsekwen-
    cywilnej, załóg zakładów pracy i dóbr mate- cje. Trudno dzisiaj znaleźć dziedziny życia
    rialnych przed skutkami zagrożeń).    publicznego, które nie mają znaczenia dla
     O bezpieczeństwie państwa decydują   bezpieczeństwa państwa, dlatego rządy wie-
    nie tylko siły zbrojne (ich liczebność, po- lu krajów wprowadzają zarówno programy
    siadany sprzęt, sprawne dowodzenie itp.),  zbrojeniowe, jak i modernizacyjne, finanso-
    władza państwowa czy instytucje porząd-  we, socjalne (w tym prorodzinne) czy han-
    kowe, lecz także świadomość społeczna   dlowe (związane z eksportem i importem).
    jego obywateli, potencjał gospodarki, efek- Są to często działania zaplanowane na lata,
    tywność rolnictwa, silny sektor naukowy  finansowane z różnych źródeł i angażujące
    i energetyczny, wynalazczość, infrastruktu- wiele podmiotów.
    ra, transport, stan środowiska naturalnego,
    praworządność (demokracja i ład społecz-
    ny), finanse, demografia (liczebność spo-   Warto wiedzieć
    łeczeństwa, jego struktura wiekowa), edu-  Jednym z głównych zadań państwa polskiego
    kacja, kultura, kondycja psychofizycz-   jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
    na społeczeństwa. Wszystko to składa się  obywatelom. Określono to w najważniejszym
                          akcie prawnym – Konstytucji Rzeczypospolitej
    na bezpieczeństwo społeczno-gospodar-    Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
    cze kraju.  10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17