Page 11 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 11

1. Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo

      Rodzaje bezpieczeństwa określa się tak-
     że w zależności od tego, czego ono dotyczy.
     Troska o nie przejawia się w każdej dziedzinie
     działalności człowieka, dlatego można wy-
     różnić – szczególnie w kontekście narodo-
     wym czy międzynarodowym – bezpieczeń-
     stwo militarne (wojskowe), ekologiczne,
     społeczne, polityczne, gospodarcze itd.

      Bezpieczeństwo państwa
        Bezpieczeństwo państwa – stan,
      w którym istnienie państwa nie jest zagrożone,
      a państwo ma warunki do swobodnego, niczym
      niezakłóconego rozwoju. To także proces
      prowadzący do zapewnienia tego stanu.     W odniesieniu do bezpieczeństwa państwa
     możemy mówić o bezpieczeństwie we-
     wnętrznym (dotyczącym zagrożeń wewnątrz
     kraju) i zewnętrznym (odnoszącym się do za-
     grożeń poza jego granicami).
      Biorąc pod uwagę omówione już rozróż-   Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
     nienia, łatwo zauważyć, że bezpieczeństwo
     państwa nie sprowadza się jedynie do zagad-  Warto wiedzieć
     nień czysto militarnych, ale obejmuje wszyst-
     kie aspekty działalności państwowej. W ich  Łacińskie słowo securitas – bezpieczeństwo
                           pochodzi od wyrazów sine – bez i cura –
     ramach wyróżniono trzy główne dziedziny.  obawa, strach, zmartwienie, czyli oznacza
                           brak zmartwień, obaw. Natomiast polski
     Schemat 2. Dziedziny bezpieczeństwa państwa przymiotnik bezpieczny miał pierwotnie
                           zupełnie inne znaczenie niż dzisiaj.
                           Pochodzi on bowiem od wyrażenia
     BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA           bez pieczy, czyli „bez dostatecznej ochrony”.


                           Obrona narodowa oznacza bezpieczeń-
          OBRONA NARODOWA         stwo militarne, zewnętrzne, ochrona na-
                          tomiast wiąże się z cywilnym i wewnętrz-
                          nym aspektem funkcjonowania państwa
                          – to wszelkie dostępne zabezpieczenia, jakie
            OCHRONA
                          są w dyspozycji państwa i mogą być zasto-
                          sowane wobec potencjalnych zagrożeń we-
                          wnętrznych: katastrof i klęsk żywiołowych,
           BEZPIECZEŃSTWO
         SPOŁECZNO-GOSPODARCZE       zagrożeń bezpieczeństwa osobistego czy
                          porządku publicznego.                                               9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16