Page 10 - Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik
P. 10

Bezpieczeństwo państwa
    1. Bezpieczny obywatel, bezpieczny


      naród, bezpieczne państwo      Bezpieczeństwo oznacza ogół sprzyjających człowiekowi okoliczności, dzięki którym nie musi się on
      obawiać o swoje zdrowie i życie. To stan, w którym państwo stwarza ludziom warunki do rozwoju
      i realizacji ich indywidualnych celów. Bezpieczeństwo to także najważniejszy element złożonych
      relacji między krajami na całym świecie.


     Czym jest bezpieczeństwo

    Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych
    potrzeb człowieka, ponieważ dotyczy jego    Bezpieczeństwo – stan spokoju
    istnienia. Tylko ktoś, kto czuje się bezpiecz- i pewności, życie wolne od wszelkich
    ny – nie musi walczyć o zachowanie zdro-  zagrożeń i lęku oraz nieustanny proces
                          umożliwiający normalne funkcjonowanie,
    wia czy życia – może się rozwijać: fizycznie,  rozwój i realizację obranych celów w obliczu
    materialnie, intelektualnie, duchowo. Bez- zachodzących zmian.
    pieczeństwo jest więc podstawą wszelkiego
    rozwoju i funkcjonowania człowieka.
     Bezpieczeństwo rozumiane jako brak za-  Rodzaje bezpieczeństwa
    grożeń oznacza pewien stan, w którym ko-
    muś (człowiekowi, rodzinie, państwu itp.)  Tę ogólną definicję można różnie rozumieć
    nic nie grozi. Z drugiej strony każda jednost- w zależności od tego, kogo dotyczy. Może-
    ka musi stale podejmować działania czy sta- my mówić o bezpieczeństwie pojedynczego
    rania, aby eliminować istniejące albo poten- człowieka, czyli bezpieczeństwie osobistym
    cjalne zagrożenia, a tym samym zapewniać  (jednostkowym), ale również całych grup
    sobie bezpieczeństwo – jest to więc także  społecznych, czyli bezpieczeństwie zbioro-
    nieustanny proces, aby ten stan utrwalić lub  wym: narodowym (państwowym), między-
    osiągnąć.                 narodowym czy globalnym (światowym).

    Schemat 1. Rodzaje bezpieczeństwa w zależności od tego, kogo lub czego dotyczy

                 BEZPIECZEŃSTWO        KOGO DOTYCZY?              CZEGO DOTYCZY?

     • osobiste (jednostkowe)  • militarne (zagrożenia: agresja zbrojna, wojna, okupacja itp.)
     • zbiorowe:         • ekologiczne (zagrożenia dla środowiska i ludzi w nim żyjących,
      – narodowe (państwowe)    np. smog)
      – międzynarodowe      • społeczne (zagrożenia: bieda, bezrobocie, marginalizacja
      – globalne (światowe)    i wykluczenie społeczne, migracje)
                    • polityczne (zagrożenia: niedemokratyczny sposób sprawowania
                     władzy, rozruchy, niezadowolenie społeczne)
                    • gospodarcze (energetyczne, ekonomiczne) itd.


  8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15