Page 9 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 9

Jak opisać położenie ciała 31


     b) Odejmowanie wektorów: a – b

     Aby graficznie odjąć wektory, zamieniamy drugi wektor b na przeciwny, czyli b– , i dodajemy
     do wektora a .


                 d = a + (–b)  a
                    b –

           –5  –4 –3  –2 –1  0  1  2  3  4  5  6

                     d = a – b = a + ^ – bh
     Współrzędną wektora d obliczamy, odejmując współrzędną wektora b od współrzędnej
     wektora a :

                          @
                   d = 6 2 cm – 6 cm = 6 – 4 cm@
     Długość wektora d jest równa wartości bezwzględnej współrzędnej wektora d x , zatem:
                      d = d x = 4cm     c) Odejmowanie wektorów: b – a
     Postępujemy tak jak w punkcie b), a więc do wektora pierwszego b dodajemy wektor prze�
     ciwny do drugiego, czyli a– .                             b
                         e = b + (–a )  –a

           –5  –4 –3  –2 –1  0  1  2  3  4  5  6 x [cm]
     Współrzędną wektora e obliczamy, odejmując współrzędną wektora a  od współrzędnej
     wektora b:

                          @
                   e = 6 6 cm – 2 cm = 6 4 cm@
     Długość wektora e :
                      e = e x = 4cm


                                          4
     Odpowiedź: Współrzędne wektorów wynoszą odpowiednio: c = 6 8cm@, d = 6 –cm@,
     e = 6 4cm@, natomiast długości wektorów: c = 8cm, d = 4cm, e = 4cm.

     Uwaga. Z porównania rozwiązań w punktach b) i c) widzimy, że odejmowanie wektorów nie
     jest przemienne, tzn. a – b ≠ b – .
                    a
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14