Page 8 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 8

30

     2.1. Jak opisać położenie ciała


                                       Podręcznik
                                       rozdz. 2.1
     y Przykład 1.
     Dane są wektory a  i b (patrz rysunek poniżej), których długości wynoszą odpowiednio
     a = 2cm i b = 6cm.


                  a
                      b
           –2  –1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 x [cm]

     Znajdź graficznie wektory:
     a) c = a + b,      b) d = a – b,      c) e = b – .
                                    a
     Podaj współrzędne i długości otrzymanych wektorów: c , d, e .


     Rozwiązanie
     Wektory warto umieścić na osi liczbowej tak, aby początek pierwszego z nich znalazł się
     w punkcie zero tej osi.
     a) Dodawanie wektorów: a + b
     Rysujemy oś liczbową i w punkcie zero osi umieszczamy początek wektora a . Korzystamy
     z tego, że wektory możemy przesuwać równolegle i przesuwamy wektor b tak, aby jego
     początek znalazł się w punkcie, w którym jest koniec pierwszego wektora. Wektor wypad�
     kowy otrzymamy, łącząc początek wektora a  z końcem wektora b.                  a         b
                       c = a + b
           –2  –1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 x [cm]

     Współrzędną wektora c otrzymamy, dodając współrzędne wektorów a  i b:

                    a = 6 2cm@, b = 6 6cm@
     zatem

                           @
                    c = 6 2 cm + 6 cm = 8 cm
     Możemy zapisać również:
                 c x = a x + b x , c x = 2 cm + 6 cm = 8 cm

     Ponieważ wektor jest ułożony wzdłuż osi x, jego długość jest równa wartości bezwzględnej
     współrzędnej c x wektora.
     Długość wektora wynosi c = c x = 8cm.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13