Page 6 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 6

28 Ruch prostoliniowy


     Jeżeli ruch ciała w przyjętym układzie współrzędnych odbywa się wzdłuż osi x, to równanie
     prędkości przyjmuje postać równania współrzędnej:


                      v x = v 0x + at

                     "
     Jeżeli zwrot wektora przyspieszenia a jest zgodny ze zwrotem osi x, to jego współrzędna jest
     dodatnia, jeżeli zwrot jest przeciwny, to jego współrzędna jest ujemna.

     Równanie wektora położenia:

                     r = " + v " 0 t + 1 " 2
                     "
                            at
                           2
                       r 0
     Rozróżniamy ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony, kiedy wektory prędkości
     i przyspieszenia mają taki sam kierunek i zwrot, oraz jednostajnie opóźniony, kiedy wek�
     tory prędkości i przyspieszenia mają taki sam kierunek, ale przeciwne zwroty.     y Droga a zależność wartości prędkości od czasu w ruchu prostoliniowym
     jednostajnie przyspieszonym
     Droga przebyta przez ciało w czasie Dt jest liczbowo równa polu figury pod wykresem war�
     tości prędkości od czasu.


     Ruch jednostajnie przyspieszony     Ruch jednostajnie opóźniony
     W ruchu przyspieszonym wektor przy�   W ruchu opóźnionym wektor przyspiesze�
     spieszenia i wektor prędkości mają zgodne  nia jest zwrócony przeciwnie do wektora
     zwroty, a więc współrzędne obu wektorów  prędkości, co oznacza, że jeśli wektor pręd�
     mają taki sam znak.           kości ma dodatnią współrzędną, to wektor
                          przyspieszenia ma współrzędną ujemną
        v                  i dlatego we wzorze na drogę wartość przy�
        v 1
                          spieszenia występuje ze znakiem minus.
                  ∆v = a∆t
        v 0                   v
             ∆t              v 0
                                       ∆v = aDt
        0             t      v 1

             =  + at                ∆t
            vv 0
                            0             t
            =  t + 1 t v
                                  =
           s v 0  2 D               vv 0 – at
            =  t + 1 at 2                1
            s v 0                  =
                2                s v 0 t – 2 D t v

                                 =  t – 1 at 2
                                s v 0  2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11