Page 5 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 5

Najważniejsze informacje 27


     Współrzędną przemieszczenia można obliczyć ze wzoru:

                       D =   t
                       x v $ D

     Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest opisana wzorem:


                       s = v $ D t


     Jeśli ruch ciała w przyjętym układzie współrzędnych odbywa się wzdłuż osi x, to równanie
     ruchu jednostajnego prostoliniowego przyjmuje postać równania współrzędnej:

                      x = x 0 + v x D t

     y Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny
     Przyspieszenie średnie to iloraz zmiany prędkości i czasu, w którym ta zmiana nastąpiła.


                       a = D v t
                        sr l
                          D
                        m
     Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest .
                        2
                        s
     Przyspieszenie chwilowe to iloraz zmiany prędkości i czasu, w którym ta zmiana nastąpiła,
     gdy czas dąży do zera:

                    a = D v t  dla D t " 0
                    ch
                      D     y Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny
     W ruchu tym wektor przyspieszenia jest stały, co oznacza, że nie zmieniają się jego kierunek,
     zwrot i wartość:

                       a = const

     Przyspieszenie średnie jest równe przyspieszeniu chwilowemu: a = a = a = D v t .
                                   "
                                 "
                                     "
                                   ch
                                 sr l
                                       D
     Równanie prędkości:
                        "
                      v = v 0 + atD
                      "
                          "
                     "
        "
     gdzie: v – wektor prędkości końcowej, v 0 – wektor prędkości początkowej, a – przyspieszenie,
     Dt – czas trwania ruchu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10