Page 4 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 4

26 Ruch prostoliniowy


     W ruchu prostoliniowym odbywającym się w jedną stronę długość wektora przemieszcze�
     nia jest równa drodze przebytej przez punkt materialny:


                        D r = s     y Prędkość w ruchu prostoliniowym
     Ciało przemieszcza się od punktu P 0 do punktu P 1 w określonym przedziale czasu Dt.
     Iloraz przemieszczenia ciała i czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło, nazywamy
     prędkością średnią:

                       v = D r t
                        sr l
                          D
     Kierunek i zwrot wektora prędkości średniej jest taki jak wektora przemieszczenia.
                      m
     Jednostką prędkości w układzie SI jest s .
     Wartość wektora prędkości średniej jest to iloraz wartości przemieszczenia ciała i czasu,
     w którym to przemieszczenie nastąpiło, obliczany ze wzoru: v = D r t .
                                sr l
                                  D
     Średnia wartość prędkości (zwana szybkością średnią) jest to iloraz całkowitej drogi i cał�
     kowitego czasu trwania ruchu. Obliczamy ją ze wzoru:
                                   +
              vśr = scał       vsr = s1 + s2 + s3 + ... sn
                           l
                                   +
                 tcał           t1 + t2 + t3 + ... tn
     Prędkość chwilowa jest to iloraz wektora przemieszczenia ciała i czasu trwania ruchu, gdy
     czas jest bardzo krótki, tzn. dąży do zera.


                    v = D r t  dla D t " 0
                    sr l
                      D
     Ruch prostoliniowy to ruch, w którym kierunek wektora prędkości pozostaje stały, nato�
     miast mogą zmieniać się zwrot i wartość prędkości.     y Ruch jednostajny prostoliniowy
     W tym ruchu wektor prędkości jest stały, co oznacza, że nie zmieniają się jego wartość,
     kierunek i zwrot:
                       v = const
                       ch
     Prędkość średnia jest równa prędkości chwilowej:


                     v = v = D r t
                        ch
                      sr l
                          D
   1   2   3   4   5   6   7   8   9