Page 3 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 3

Najważniejsze informacje 25


     Wektor przemieszczenia jest równy różnicy wektorów położenia końcowego i początkowego
     danego punktu materialnego: rD = r – r 0 .
                     1             P 1        ∆ r         P 0
                 r 1          r 0
           –4  –3 –2  –1  0  1  2  3  4  5  6  7 x [m]
     Zapis P 0 = (6 m) oznacza, że punkt P 0 ma współrzędną x 0 = 6 m – jest to położenie począt�
     kowe ciała, zapis P 1 = (–3 m) oznacza, że punkt P 1 ma współrzędną x 1 = –3 m – jest to
     położenie końcowe ciała. Zapis r 0 = 6 6m@ oznacza wektor położenia początkowego o współ�ł�
          =       –m
                   3 @ oznacza wektor położenia końcowego o współrzędnej
     rzędnej r x0 6m, zapis r 1 = 6
       = –m.
        3
     r x1
     Współrzędną wektora przemieszczenia obliczamy, odejmując współrzędną wektora r 0 od
     współrzędnej wektora r 1 :

     D r = 6 D r x @ = r – r x0 @
           x 1 6
     D r = 6 – 3 m – 6 m@, zatem rD = 6 –m
                   9 @
     Równoważne działanie na współrzędnych wektora możemy zapisać następująco:


     Dr x = r 1x – r 0x
     Dr x = –3 m – 6 m = –9 m
     Współrzędne punktów zapisujemy w nawiasach okrągłych, współrzędne wektorów –
     w nawiasach kwadratowych.

     Współrzędne wektora w żaden sposób nie wskazują jego położenia w układzie współrzędnych!
     Określają jedynie długość i zwrot wektora względem odpowiedniej osi układu współrzędnych.
              a             b
           –4  –3 –2  –1  0  1  2  3  4  5  6  7 x [cm]
           Wektory a i b mają takie same współrzędne: a = [3 cm], b = [3 cm]

     Jeśli współrzędna wektora przemieszczenia rD jest dodatnia, to przemieszczenie nastąpiło
     zgodnie ze zwrotem osi układu współrzędnych.

     Jeśli współrzędna wektora przemieszczenia rD jest ujemna, to przemieszczenie nastąpiło
     przeciwnie do zwrotu osi układu współrzędnych.

     Tor ruchu to linia, jaką zakreśla punkt materialny będący w ruchu.
     Długość toru ruchu to droga. Droga to skalarna wielkość fizyczna, która zawsze przyjmuje
     wartości dodatnie.
   1   2   3   4   5   6   7   8