Page 2 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 2

2. Ruch prostoliniowy
     Najważniejsze informacje     y Położenie ciała
     Położenie ciała określamy względem układu odniesienia, np. innego ciała.

     Gdy opisujemy położenie różnych ciał, np. samochodu lub samolotu, często pomijamy rozmiary
     tych ciał, a zamiast nich wprowadzamy pewien model ciała, zwany punktem materialnym.

     Punkt materialny to model ciała, którego rozmiary są nieskończenie małe i które ma okre�
     śloną masę.
     Aby opisać położenie ciała względem wybranego układu odniesienia, wprowadzamy zwią�
     zany z nim układ współrzędnych. W zależności od potrzeb możemy zastosować układ
     współrzędnych: jedno-, dwu- lub trójwymiarowy. Początek układu współrzędnych
     można wybrać dowolnie.
     Do określenia położenia ciała w wybranym układzie współrzędnych służy wektor położe-
     nia, który łączy początek układu współrzędnych z ciałem.


               P 2 r 2    r 1  P 1
           –4  –3 –2  –1  0  1  2  3  4  5  6  7 x [cm]

       V Wektor r 1 opisujący położenie punktu materialnego P 1 ma zwrot zgodny z wybraną osią x
      układu współrzędnych i jego współrzędna położenia jest dodatnia r 1 = [3]
       V Wektor r 2 opisujący położenie punktu materialnego P 2 ma zwrot przeciwny do osi x
      układu współrzędnych i jego współrzędna położenia jest ujemna r 2 = [–2].     y Opis ruchu prostoliniowego
     Ruch to zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia.

     Do opisu ruchu w przyjętym układzie współrzędnych posługujemy się wektorem prze-
     mieszczenia rD .

     Wektor przemieszczenia łączy położenie początkowe P 0 punktu materialnego z jego poło-
     żeniem końcowym P 1 . Zwrot wektora przemieszczenia jest od punktu P 0 do P 1 .
   1   2   3   4   5   6   7