Page 10 - Zrozumieć fizykę 1. Zbiór zadań
P. 10

32 Ruch prostoliniowy

     y Przykład 2.
     Zawodnik podrzucił piłkę tenisową z wysokości h 0 = 1 m nad podłożem.  y [m]
     Piłka wzniosła się na wysokość h 1 = 1,8 m nad podłoże, spadła i po odbiciu od
     podłoża wzniosła się na wysokość h 3 = 0,9 m. Narysuj wektor położenia piłki  0,8 h 1
     i oblicz współrzędną położenia piłki w przyjętym układzie współrzędnych:
     a) gdy znajduje się ona w maksymalnym górnym położeniu,
     b) w chwili uderzenia o podłoże,                    r
     c) gdy znajduje się ona na wysokości h 3 .               r 1
     Wprowadź jednowymiarowy układ współrzędnych tak, aby punkt zero na
     osi znajdował się w miejscu wyrzucenia piłki, a oś y była skierowana do góry.
                                            h 0
                                        0 r
     Rozwiązanie                             –0,1 r 3  h 3
     Rysujemy oś y skierowaną do góry. Zaznaczamy punkt zero odpowiadający
     odległości 1 m od podłoża. Zaznaczamy na osi pozostałe punkty odpowiada�
     jące położeniom piłki opisanym w treści zadania:
     h 0 – położenie piłki w chwili wyrzucania w górę,            r
     h 1 – maksymalne górne położenie piłki po podrzuceniu jej przez tenisistę, r 2
     h 2 – położenie piłki w chwili uderzenia o podłoże,
     h 3 – maksymalne górne położenie piłki po odbiciu od podłoża.

     Rysujemy wektory położenia i odczytujemy z osi ich zwrot i wartość: –1,0  h 2
     "
     r 1 – wektor położenia piłki w maksymalnym górnym położeniu; współrzędna
     położenia piłki na osi jest dodatnia i wynosi y 1 = 0,8 m,
     "
     r 2 – wektor położenia piłki w chwili uderzenia o podłoże; współrzędna poło�
     żenia piłki na osi jest ujemna i wynosi y 2 = –1,0 m,
     "
     r 3 – wektor położenia piłki w maksymalnym położeniu po odbiciu; współ�
     rzędna położenia piłki na osi jest ujemna i wynosi y 3 = –0,1 m.      Pytania i zadania
     Uwaga do zadań 2.1.1–2.1.3. Wektory należy umieścić na osi liczbowej tak, aby początek
     pierwszego z nich znalazł się w punkcie zero tej osi.
                             "
                            "
                          "
                               "
     2.1.1. Dodawanie wektorów jest przemienne: a + b = b + a, ale odejmowanie wektorów
                "
                  "
              "
                   "
   P1  nie jest przemienne a – b ! b – a. Sprawdź graficznie słuszność tych twierdzeń dla danych
                                   "
           "
     wektorów a i b, których długości wynoszą odpowiednio a = 3cm i b = 7cm.
                              "
          "
           a "                    b "
                  "
                                   "
                                       "
                 "
     2.1.2. Długości wektorów a, b i c wynoszą odpowiednio a = 2cm, b = 4cm i c = 6cm.
                   "
                              "
   P1
         "
                   "
         a          b               c "
                                "
                                   "
                                          "
                      "
                  "
                             "
     a) Znajdź graficznie wektory: d = a + + c, e = a – + c, f = a + b – c, g = a –– "
                                  "
                                       "
                                     "
                                         "
                         "
                              "
                           "
                       "
                    "
                      b
                                          bc.
                             b
                                 "
                              "
                                  "
                                "
     b) Podaj długości i współrzędne otrzymanych wektorów: d, e, f , g.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15