Page 1 - Wczoraj i dziś, klasa 7, semestr 1, Powstanie styczniowe
P. 1

IV.  Ziemie polskie
           po Wiośnie Ludów

       1 Powstanie styczniowe                       Rozwiąż
                                          dodatkowe
                                          zadanie
                                          docwiczenia.pl
                                          Kod: H75PPA
       Na dobry początek

      1 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
       Celem pracy organicznej Polaków było
       A. zreformowanie państw zaborczych.  C. zmodernizowanie polskiego społeczeństwa.
       B. przygotowanie kolejnego powstania. D. umocnienie lojalności wobec zaborców.


      2 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych,
       a „F” – przy fałszywych.

        Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego była branka
        zarządzona przez władze carskie z inicjatywy Aleksandra Wielopolskiego. P F

        Odwilż posewastopolska to okres reform wdrożonych w Rosji po klęsce
        w wojnie krymskiej.                        P   F

        Polscy powstańcy w 1863 r. tworzyli regularną armię, która otwarcie wystąpiła  P F
        przeciw wojskom rosyjskim.

        Polscy chłopi przystąpili do powstania styczniowego po wydaniu przez cara  P F
        ukazu o uwłaszczeniu.

      3 Zapoznaj się z karykaturą z prasy francuskiej dotyczącą powstania styczniowego
       i wykonaj polecenia.
                 Polska
                     a) Określ, kogo symbolizują postacie przedstawione
                     na ilustracji.

                     1.            2.
          1     2
                     b) Wyjaśnij, jaką informację dotyczącą sytuacji Polaków
                     przekazywała zaprezentowana karykatura.      4 Wpisz w wyznaczone miejsca imiona i nazwiska trzech kolejnych dyktatorów powstania
       styczniowego.


      44
                                              25/05/2020  10:55
    062135_SP_HIST_WiD_7_RE_ZC_001-104.indd  44                    25/05/2020  10:55
    062135_SP_HIST_WiD_7_RE_ZC_001-104.indd  44
   1   2