Page 79 - To jest Chemia ZP2 Węglowodory
P. 79

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów                ROZWIĄŻ
                                       W ZESZYCIE

     Fluorowcopochodne            68. Uszereguj związki o podanych wzorach
     węglowodorów                sumarycznych zgodnie z ich malejącą
                           temperaturą wrzenia, wiedząc, że tem-
                           peratura wrzenia fluorowcopochod-
     64. Podaj nazwy systematyczne związków   nych węglowodorów jest tym wyższa,
       chemicznych o podanych wzorach su-    im dłuższy jest łańcuch węglowy w ich
       marycznych i półstrukturalnych.     cząsteczkach.
       a) CH F         Cl        C H Cl, CH Cl, C H Cl, C H Cl
         3
       b) CCl 4                  3 7   3  2 5  4 9
       c) CH 3 CH 2 Br  i)
       d) CH 3 CHCl CH 3          Alkohole monohydroksylowe
                          i polihydroksylowe
       e) CH Br CH Br     CH 2 Br
         2
             2
       f) CHI 3               69. Podaj nazwy systematyczne alkoholi
       g) CH 2 CHCl    j)          o podanych wzorach półstruktural-
       h) CF 2 CF 2              nych.
                                 CH 3
     65. Napisz wzory półstrukturalne związ-   a) CH CH  C CH  OH
       ków chemicznych o podanych nazwach.      3  2    2
                                 CH 3
       a) 2-bromopropan
       b) 2-bromo-3-chlorobutan         b) CH 3 CH CH 3
       c) 1-bromo-2-metylopropan            OH
       d) 3-chloroprop-1-en           c) CH CH
       e) 2,3-dibrobobut-2-en           OH 2 OH 2
       f) 1,3,5-trichlorobenzen
       g) 1-chloro-2-fenyloetan            OH
                           d) CH 3 CH CH 2 CH 2 CH 3
     66. Ustal wzór rzeczywisty jodopochodnej
                       g
       węglowodoru o masie molowej 156 mol ,        OH
       która zawiera 15,4% węgla i 3,2% wo-   e) CH 3 CH 2 CH CH 2 CH 3
       doru (procenty masowe).           CH 2 OH


     67. Uszereguj związki o podanych wzorach  f)
       sumarycznych zgodnie z ich rosnącą
       temperaturą wrzenia, wiedząc, że tem-
       peratura wrzenia fluorowcopochod-        CH 3
       nych węglowodorów jest tym wyższa,    g) CH 3 C CH 3
       im większa jest masa fluorowca w ich      OH
       cząsteczkach.              h) CH 2 CH CH 2

       C H Br, C H I, C H F, C H Cl        OH  OH OH
           3 7
       3 7
                 3 7
              3 7
                                              323
   74   75   76   77   78   79   80   81   82