Page 5 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 5

Jak korzystać z podręcznika?      Podręcznik „Do dzieła! 6” zaznajomi Cię z podstawowymi elementami abecadła plastycznego,
      takimi jak światłocień i perspektywa. Pomoże zrozumieć, czym charakteryzują się poszcze­
      gólne dziedziny sztuki oraz jak rozwijają się one współcześnie. Ciekawe reprodukcje ułatwią
      opanowanie nowych zagadnień, a różnorodne ćwiczenia pomogą w doskonaleniu Twoich
      umiejętności i poszukiwaniu pomysłów na działania plastyczne.

      O tym się dowiesz
      O tym się dowiesz informuje, czego nauczysz się na danej lekcji.
                                Do dzieła! to ciekawe  Sztuka wokół nas zawiera
                                pomysły na prace    wiadomości na temat
                                plastyczne oraz    ciekawych zjawisk artystycz­
                                wskazówki dotyczące  nych, które możesz zaobser­
                                różnorodnych sposo­  wować w codziennym życiu.
                                bów ich wykonania.
                                            Poznaję i zwiedzam
                                            to informacje na temat
                                            epok i stylów w sztuce oraz
                                            epok i stylów w sztuce oraz
                                            muzeów gromadzących
                                            muzeów gromadzących
                                            pochodzące z nich dzieła.
                                            pochodzące z nich dzieła.

                                             Dzieła sztuki pod lupą
      Ciekawi sztuki                                pozwalają uważnie przyj­
      Ciekawi sztuki to odpowiedzi to odpowiedzi to odpowiedzi to odpowiedzi
      na interesujące pytania                            rzeć się pracom arty­
      dotyczące twórczości                             stycznym oraz zrozumieć,
      artystycznej.                                 w jaki sposób i w jakim
                                             celu zastosowano w nich
                                             elementy języka plastyki.
      Ikony sztuki to zestawienia
      ważnych i ciekawych dzieł
      reprezentujących różne
      dziedziny twórczości.


            Różnorodne Ćwiczenia pozwolą
            rozwinąć Twoje umiejętności
            plastyczne.

      Słowniczek plastyczny   Zrób to sam
      zawiera wyjaśnienia pojęć  to propozycje
      z dziedziny sztuki, które  prac z dziedziny
      pojawiają się w tekście.  sztuki użytkowej.

      Strony zatytułowane To warto zobaczyć informują o wybranych informują o wybranych  Podsumowania
      miejscach w Polsce, w których można obejrzeć różnorodne       Czy już wiesz? ułatwią
      miejscach w Polsce, w których można obejrzeć różnorodne
      zabytki, w tym także te związane ze sztuką Twojego regionu.     powtórzenie zdobytej wiedzy.
        Znaki przy fotografiach dzieł sztuki informują o:
        narzędziach rysunkowych i podłożu,        technice mieszanej,
        technice malarskiej i podłożu,          wymiarach dzieła,
        technice graficznej,               miejscu, w którym znajduje się dzieło,
        materiale rzeźbiarskim,              czasie, w którym powstało dzieło.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10