Page 9 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 9

Co widzimy i jak to pokazać?

        Abecadło plastyczne a otaczający nas świat


                                           5


                           7          5 6
                        3

              2

                                           Plamy walorowe
                                           tworzące światłocień
        1


                                         4
       1           3        7                6

       Linia
       2

                                           Kontur wyznaczający
                                           kształt
       Faktura        Gama barwna   Kompozycja i perspektywa
                                           4                                           Fragment plamy
                                           o barwie zielonej


       Czy już wiesz?

       •  Abecadło plastyczne to inaczej język plastyki,  •  Na abecadło plastyczne składają się: linia,
        czyli sposoby ukazywania w pracach plastycz-   kontur, kształt, plama, barwa, gama barwna,
        nych elementów wymyślonych i rzeczywistych:   walor, faktura, kompozycja, światłocień
        ich kształtów, powierzchni i barw.        i perspektywa.

                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14