Page 8 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 8

Co widzimy i jak to pokazać?
      Różnorodne widoki znane nam z codziennego życia, na przykład
                                            O tym się dowiesz
      ulicę z domami i drzewami, można pokazać w pracach plastycz-
                                            • Czym jest język
      nych jako zbiór obiektów znajdujących się na określonym tle.         plastyki?
      Każdy z tych elementów ma swoje charakterystyczne cechy, które       • Jakie są elementy
      poznajemy za pomocą wzroku, a czasem też dotyku: kształt, po-        abecadła
                                             plastycznego?
      wierzchnię, barwę. W pracach plastycznych możemy przedstawić
      te właściwości obiektów rzeczywistych oraz elementów z wyobraź-
      ni za pomocą środków składających się na język plastyki, czyli na
      plastyczne abecadło.
        Poznanie tego abecadła pomoże nam zrozumieć, że w czasie wyko-
      nywania prac plastycznych ważne jest nie tylko to, co chcemy poka-
      zać, lecz także sposób, w jaki to robimy. Opanowanie zasad posługi-
      wania się językiem plastyki pozwoli na samodzielne tworzenie.

        Elementy abecadła plastycznego


           Linia         Kontur         Kształt         Plama

           Barwa        Gama barwna         Walor        Faktura
          Kompozycja       Światłocień         Perspektywa
    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13