Page 10 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 10

Plama
        Czym jest plama w pracach plastycznych?
                                            O tym się dowiesz
      Plama to ślad narzędzia plastycznego lub płaszczyzna określonej bar-    • Czym jest plama
      wy widoczne w dziele. Celowe nanoszenie plam jest, oprócz stawiania     w pracy plastycznej?
                                            • Jakich rodzajów
      punktów i linii, podstawowym sposobem tworzenia dzieł plastycz-
                                             plam można użyć?
      nych. Na powierzchni płótna, deski lub papieru malarze najczęściej
                                            • Co przedstawia się
      pozostawiają ślad pędzla z farbą. Plamy w pracach plastycznych moż-     za pomocą plam?
      na nanieść jeszcze na wiele innych sposobów i za pomocą rozmaitych
      narzędzi, na przykład dzięki odciskaniu pokrytych farbą przedmiotów
      na podłożu, nakładaniu farby szpachlą lub palcami, pryskaniu farbą za
      pomocą pędzla czy wylewaniu jej z tubki lub puszki.

                                          Vincent van Gogh
                                          [czytaj: winsent
                                          wan gog],
                                          Gwiaździsta noc
                                            farby olejne na płótnie
                                            73,7 x 92,1 cm
                                            Muzeum Sztuki
                                            Nowoczesnej
                                            w Nowym Jorku
                                            XIX wiek
      Liczne wąskie i podłużne plamy są wyraźnie widoczne na obrazie. Układają się w wiry,
      co wywołuje wrażenie ruchu i niepokoju. Niezwykły układ plam zwraca uwagę
      odbiorcy bardziej niż wieczorny widok ukazany na płótnie.


      Ćwiczenie                                 Co będzie potrzebne?
                                            kartka z bloku tech-
      Przeprowadź eksperyment z tworzeniem plam w pracy plastycznej. Pozostaw  nicznego, farby i narzę-
      na papierze ślady różnorodnych narzędzi. Użyj farb w różnych kolorach   dzia plastyczne, aparat
      i w zmiennych ilościach. Możesz sfotografować kolejne etapy tworzenia.   fotograficzny
      Na koniec zaobserwuj na zdjęciach, jak zmieniał się Twój obraz.    20
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15