Page 6 - Matematyka 2 - karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 6

Spis treści


         1. Funkcja kwadratowa
         1.1. Wykres funkcji kwadratowej – powtórzenie .................................................... 6
         1.2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej – powtórzenie ................................. 7
         1.3. Równania kwadratowe (1) ............................................................................... 9
         1.4. Równania kwadratowe (2) ............................................................................ 10
         1.5. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej (1) .................................................. 12
         1.6. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej (2) .................................................. 13
         1.7. Nierówności kwadratowe .............................................................................. 15
         1.8. Równania sprowadzalne do równań kwadratowych .................................... 17
         1.9. Układy równań .............................................................................................. 18
         1.10. Funkcja kwadratowa – zastosowania (1) ..................................................... 19
         1.11. Funkcja kwadratowa – zastosowania (2) ..................................................... 20
         Przed obowiązkową maturą z matematyki ......................................................... 21

         2. Wielomiany
         2.1. Stopień i współczynniki wielomianu ............................................................. 28
         2.2. Dodawanie i odejmowanie wielomianów ..................................................... 30
         2.3. Mnożenie wielomianów ................................................................................ 33
         2.4. Wzory skróconego mnożenia ....................................................................... 35
         2.5. Rozkład wielomianu na czynniki (1) .............................................................. 37
         2.6. Rozkład wielomianu na czynniki (2) .............................................................. 39
         2.7. Równania wielomianowe .............................................................................. 41
         2.8. Dzielenie wielomianów ................................................................................. 44
         2.9. Twierdzenie Bézouta .................................................................................... 46
         2.10. Pierwiastki całkowite wielomianu ............................................................... 48
         2.11. Wielomiany – zastosowania ........................................................................ 50
         Przed obowiązkową maturą z matematyki ......................................................... 52

         3. Funkcje wymierne
                     a
         3.1. Wykres funkcji fx =  ............................................................................... 56
                  ^ h
                     x
                            a
         3.2. Przesunięcie wykresu funkcji fx = wzdłuż osi OY ................................ 58
                         ^ h
                            x
                            a
         3.3. Przesunięcie wykresu funkcji fx = wzdłuż osi OX ................................ 60
                         ^ h
                            x
         3.4. Wyrażenia wymierne i funkcje wymierne ..................................................... 62
         3.5. Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych .................................................. 64
         3.6. Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych ........................................ 66
         3.7. Równania wymierne (1) ................................................................................. 68
         3.8. Równania wymierne (2) ................................................................................ 70
         3.9. Równania z wartością bezwzględną ............................................................ 72
         3.10. Nierówności z wartością bezwzględną ...................................................... 74
         3.11. Wyrażenia wymierne – zastosowania (1) ..................................................... 76
         3.12. Wyrażenia wymierne – zastosowania (2) .................................................... 77
         Przed obowiązkową maturą z matematyki ......................................................... 79
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11