Page 9 - Krok w biznes i zarządzanie – Biznes i zarządzanie – Szkoła ponadpodstawowa – Broszura
P. 9

7^OSE TSREHTSHWXE[S[E  `  FM^RIW M ^EV^ʻH^ERMI

&M^RIW Mɸ^EV^ʻH^ERMI   'S XS S^REG^E         6S^[Mʻ^ERME 2S[IN )V]
   Ɓ []^[ERME      [ɸTVEOX]GI#

Nowa podstawa       /SRMIG^RS̅ʽ H]WTSRS[E-    ;ɸTSHVˍG^RMOEGL HS SFY ^EOVIWʬ[ 
TVSKVEQS[E QSGRS     RME RS[]QM QEXIVMEEQM 
EOGIRXYNI TVEOX]G^R]   MɸREV^ˍH^MEQM TVEG] SVE^ TS-  I PIQIRX] ;ɸTVEOX]GI ;SOʬ REW 4V^]OEH 7XYHMYQ 
[]QMEV OW^XEGIRME    S̨IRME [MˍOW^IKS REGMWOY    TV^]TEHOY GEWI WXYH]
 
TSTV^I^          RE TVEOX]G^RI REYG^ERMI 
TVEGˍ TVSNIOXS[ʻ     TV^IHQMSXY           PIOGNI [ɸJSVQMI [EVW^XEXʬ[ 
[]OSV^]WXERMI 
WXYHMʬ[ TV^]TEHOʬ[                    XIOWX] ̦VʬHS[I MɸT]XERME EOX][M^YNʻGI 
FM^RIWS[]GL GEWI 
WXYH]
 WXSWS[ERMI                   ;ɸ/EVXEGL TVEG] YG^RME 
RS[SG^IWR]GL EO-
X][M^YNʻG]GL QIXSH                    O EVX] TVEG] HS OĘHIN PIOGNM 
REYG^ERME EREPM^ˍ 
V^IG^][MWX]GL                       I PIQIRX] >ɸ̨]GME G^]PM OVʬXOMI T]XERME H^MˍOM OXʬV]Q 
HS̅[MEHG^I˲ ƼVQ                      YG^RMS[MI REYG^ʻ WMˍ []OSV^]WX][Eʽ [MIH^ˍ ^HSF]Xʻ 
[][MEH] ^ɸTSXIRGNEP-                   RE PIOGNM [ɸRENG^ˍWXW^]GL W]XYEGNEGL ̨]GMS[]GL 
R]QM SHFMSVGEQM 
TV^IHWMˍFMSVGEQM                     I PIQIRX] ;ɸTVEOX]GI TS OĘH]Q H^MEPI [ɸOXʬV]GL 
MɸOPMIRXEQM                        YQMI̅GMPM̅Q] NIW^G^I [MˍGIN WXYHMʬ[ TV^]TEHOY oraz
                             ^EHE˲ YQS̨PM[MENʻG]GL []OW^XEGIRMI TV^I^ YG^RME 
                             TVEOX]G^R]GL YQMINˍXRS̅GM 

                            ;ɸTSVXEPY HPEREYG^]GMIPE TP 

                             ƼPQ] HS OĘHIN PIOGNM HSX]G^ʻGIN ^EV^ʻH^ERME 
                             TVSNIOXEQM 

                             Ƽ PQ] ^ɸ[M^]X YɸG^SS[]GL TSPWOMGL TV^IHWMˍFMSVGʬ[ 

                             ƼPQ] IHYOEG]NRI HS MRR]GL ^EKEHRMI˲ 

                             WOIXGLRSXOM G^]PM KVEƼG^RI RSXEXOM [ɸJSVQMI ERMQEGNM 

8VYHRI XVI̅GM MɸQSH-   /SRMIG^RS̅ʽ WXSWS[E-      G ^]XIPRI MRJSKVEƼOM TVI^IRXYNʻGI XVI̅GM [ɸWTSWʬF 
WM YG^RMS[MI       RME Vʬ̨RSVSHR]GL QIXSH     YEX[MENʻG] MGL ^VS^YQMIRMI 
             REYG^ERME OXʬVI TSQSKʻ 
             [ɸXYQEG^IRMY XVYHR]GL     Q EI TEOMIX] [MIH^] Vʬ̨RSVSHRI JSVQ] TV^IOE^Y 
             XVI̅GM MɸYEX[Mʻ QSHW^]Q   XVI̅GM TV^]WXˍTR] Nˍ^]O []OEHY 
             YG^RMSQ TV^]W[SNIRMI 
             QEXIVMEY            G ]OP TS[XʬV^I˲ TSQSGR] [ɸYXV[EPIRMY [MIH^] 
                             IPIQIRX >ETEQMˍXEN FˍHʻG] TSHWYQS[ERMIQ PIOGNM 
                             4SHWYQS[ERME TS VS^H^MEEGL [ɸSFY ^EOVIWEGL
 

;MˍOW^S̅ʽ YG^RMʬ[     Potrzeba zastosowania      E XVEOG]NRI KVEƼOM 
[ɸ^EOVIWMI TSH-      VS^[Mʻ^E˲ TSQEKENʻG]GL 
stawowym jest       YG^RMS[M ^FYHS[Eʽ HSFVI     Q EI TEOMIX] [MIH^] Vʬ̨RSVSHRI JSVQ] TV^IOE^Y 
niezainteresowana     nastawienie do nowego     XVI̅GM 
TV^IHQMSXIQ        TV^IHQMSXY 
                             [ MIPI TV^]OEHʬ[ ^ɸ̨]GME GSH^MIRRIKS 

                             T ]XERME EOX][M^YNʻGI ^EGLˍGENʻGI HS []OSR][ERME 
                             ^EHE˲ 

Niedostosowanie      &EVH^S QES G^EWY RE      3 HTS[MIHRME MPS̅ʽ XVI̅GM [ɸOĘH]Q XIQEGMI TSHVˍG^RMOE 
MPS̅GM XVI̅GM HS WMEXOM  VIEPM^EGNˍ XVI̅GM [ɸ^EOVI-   HS ^EOVIWY TSHWXE[S[IKS TS^[EPE SQʬ[Mʽ [W^]WXOMI 
KSH^MR [ɸ^EOVIWMI     WMI TSHWXE[S[]Q GS      ^EKEHRMIRME RE NIHRIN KSH^MRMI PIOG]NRIN 
TSHWXE[S[]Q        wymaga zastosowania
             QIXSH TV^]WTMIW^ENʻG]GL    GIPI PIOGNM TV^IH OĘH]Q XIQEXIQ [WOE^YNʻ RE 
             VIEPM^EGNˍ []QEKE˲ SVE^    OPYG^S[I XVI̅GM MɸYQMINˍXRS̅GM 
             YEX[MENʻG]GL []OSV^]WXE-
             RMI TSXIRGNEY YG^RME      TSHWYQS[ERME TS PIOGNM oraz TSHWYQS[ERME
                             Mɸ^EHERME TS H^MEEGL TV^]WTMIW^ENʻ TV^]KSXS[ERME HS 
                             WTVE[H^MERʬ[ 

                             QEXIVME] TVI^IRXEG]NRI WOVEGENʻ G^EW TSXV^IFR] RE 
                             XYQEG^IRMI XVYHR]GL ^EKEHRMI˲ TSHG^EW PIOGNM 

                             FE^E KSXS[]GL XIWXʬ[ MɸWTVE[H^MERʬ[ [ɸKIRIVEXSV^I 
                             YQS̨PM[ME WTVE[RI TV^]KSXS[ERMI QEXIVMEʬ[ 
                             WTVE[H^ENʻG]GL HPE [MIPY KVYT 

                             S TX]QEPRE PMG^FE GMIOE[]GL MɸTVEOX]G^R]GL ^EHE˲
                             [ɸ/EVXEGL TVEG] YG^RME 

                             WGIREVMYW^I PIOGNM ^ɸTVEOX]G^R]QM [WOE^ʬ[OEQM NEO 
                             SQʬ[Mʽ SFW^IVRI ^EKEHRMIRME ^ɸHERIKS XIQEXY 
                             [ɸGMʻKY NIHRIN KSH^MR] 

                                                           7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14