Page 8 - Krok w biznes i zarządzanie – Biznes i zarządzanie – Szkoła ponadpodstawowa – Broszura
P. 8

;TVS[EH^IRMI TV^IHQMSXY FM^RIW 
Mɸ^EV^ʻH^ERMI [ɸQMINWGI TSHWXE[ 
TV^IHWMˍFMSVG^S̅GM

  &M^RIW Mɸ^EV^ʻH^ERMI  'S XS S^REG^E          6S^[Mʻ^ERME 2S[IN )V]
     Ɓ []^[ERME    [ɸTVEOX]GI#

  Nowe zagadnienia    2EYG^]GMIPI FM^RIWY Mɸ^E-     3 JIVXE HS RS[IKS TV^IHQMSXY HS ^EOVIWʬ[ 
  [ɸ^EOVIWMI TSHWXE-   V^ʻH^ERME QYW^ʻ ^QMIV^]ʽ     TSHWXE[S[IKS MɸVS^W^IV^SRIKS 
  [S[]Q ^YTIRMI    WMˍ ^ɸREYG^ERMIQ RS[]GL 
  nowy przedmiot     ^EKEHRMI˲ ^ɸOXʬV]QM [G^I-    2S[I XVI̅GM ^SWXE] TV^IHWXE[MSRI [ɸTSHSFR] 
  [ɸ^EOVIWMI VS^W^I-   ̅RMIN RMI QMIPM HS G^]RMIRME   WTSWʬF NEO [ɸ^RERIN MɸPYFMERIN WIVMM Krok
  V^SR]Q                         [ɸTV^IHWMˍFMSVG^S̅ʽ 

                              2 S[E SFYHS[E H]HEOX]G^RE SHTS[MEHE RE []^[ERME 
                              REYG^]GMIPM >E[MIVE Q MR HSOYQIRXEGNˍ REYG^]GMIPE 
                              [IFMREV] HPE REYG^]GMIPM Mɸ[IFMREV] TV^IHQMSXS[I 
                              ƼPQ] IHYOEG]NRI OEVX] TVEG] HS OĘHIN PIOGNM [ɸ>4 
                              WGIREVMYW^I PIOGNM ERMQEGNI KIRIVEXSV XIWXʬ[ 
                              MɸWTVE[H^MERʬ[ WOIXGLRSXOM ERMQEGNI ^ɸREVVEGNEQM
 

  2EYG^ERMI FM^RIWY   6ʬ̨RI [EVMERX] WMEXOM      4V^]KSXS[EPM̅Q] H[E TSHVˍG^RMOM HS ^EOVIWY 
  Mɸ^EV^ʻH^ERME TV^]   KSH^MR [ɸ>4           TSHWXE[S[IKS oraz G^XIV] TSHVˍG^RMOM HS ^EOVIWY 
  Vʬ̨R]GL [EVMERXEGL                   VS^W^IV^SRIKS EF] YEX[Mʽ REYG^ERMI FM^RIWY 
  WMEXOM KSH^MR       L [ɸOP    L [ɸOP    Mɸ^EV^ʻH^ERME [ɸVʬ̨R]GL [EVMERXEGL WMEXOM KSH^MR 
              Ɓ ^E [G^I̅RMI ^F]X XVYHRI 
              XVI̅GM HPE YG^RMʬ[ OPEW]   6IOSQIRHS[ERE WMEXOE KSH^MR 
               L [ɸOP    L [ɸOP    6IOSQIRHS[ERE WMEXOE KSH^MR HPE REYG^]GMIPM 
              2 Ɓ ^E Tʬ̦RS NI̅PM G^ˍ̅ʽ   [ɸTSʻG^IRMY ^ɸ>6 MɸHPE YG^RMʬ[ TSRMI[Ę [ɸOPEWMI  
              YG^RMʬ[ VIEPM^YNI >6     OMIH] TSNE[Mʻ WMˍ XVYHRMINW^I XVI̅GM YG^RMS[MI FˍHʻ 
              XS XVYHRS ^QMI̅GMʽ  L    WXEVWM MɸHSNV^EPWM 
              [ɸG]OPY [ɸOPEWEGL Ɓ  
               L [ɸOP    L [ɸOP    6IOSQIRHS[ERE WMEXOE KSH^MR 
                             ;MˍOW^E PMG^FE KSH^MR [ɸOPEWEGL  Mɸ ^I [^KPˍHY RE 
             7MEXOE KSH^MR [ɸ>6       OSRMIG^RS̅ʽ VIEPM^S[ERME TVSNIOXY FM^RIWS[IKS OXʬV] 
                L [ɸOP          FˍH^MI G^ˍ̅GMʻ IK^EQMRY QEXYVEPRIKS 
               L [ɸOP   
               L [ɸOP   
               L [ɸOP  

  Jeden przedmiot    /SRMIG^RS̅ʽ TV^]KSXS-      7TʬNRI VS^[Mʻ^ERME [ɸWIVMEGL HS ^EOVIWʬ[ 
  Ɓ H[E ^EOVIW] XIR   [][ERME WMˍ HS Vʬ̨R]GL     TSHWXE[S[IKS MɸVS^W^IV^SRIKS 
  WEQ REYG^]GMIP     PIOGNM [ɸVʬ̨R]GL ^EOVIWEGL 
             Ɓ TSXV^IFE [WTʬPR]GL       ^ FPM̨SRI YOEH] XVI̅GM [ɸSFY ^EOVIWEGL 
             VS^[Mʻ^E˲ 
                              W TʬNRE WMEXOE TSNˍʽ HSWXSWS[ERE HS SHTS[MIHRMIKS 
                              ^EOVIWY 

                              X I WEQI VS^[Mʻ^ERME H]HEOX]G^RI [I[RʻXV^ XIQEXʬ[ 
                              MɸVS^H^MEʬ[ 

                              [ WTʬPRI IPIQIRX] SFYHS[] H]HEOX]G^RIN 

                                [ ɸTSVXEPY HPEREYG^]GMIPE TP 

                                [ ɸKIRIVEXSV^I XIWXʬ[ MɸWTVE[H^MERʬ[ 

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13