Page 7 - Krok w biznes i zarządzanie – Biznes i zarządzanie – Szkoła ponadpodstawowa – Broszura
P. 7

7^OSE TSREHTSHWXE[S[E  `  FM^RIW M ^EV^ʻH^ERMI

3) S TVEGS[YNI TPER W[SNIN ̅GMĮOM IHYOEG]NRIN    5) QE ̅[MEHSQS̅ʽ ^REG^IRME SGLVSR] [EWRS̅GM 

4) EREPM^YNI W[SNI OSQTIXIRGNI Mɸ^IWXE[ME NI ^ɸ^E-  MRXIPIOXYEPRIN [ɸTVS[EH^SRIN H^MEEPRS̅GM 

TSXV^IFS[ERMIQ RE V]ROY TVEG]             6) EREPM^YNI QMOVS MɸQEOVSSXSG^IRMI TV^IHWMˍ-

5) E REPM^YNI SJIVX] TVEG] [WOE^YNI RENFEVH^MIN   FMSVWX[E MHIRX]ƼOYNI QSGRI MɸWEFI WXVSR] 

MɸRENQRMIN TSW^YOM[ERI ^E[SH] SVE^ MHIRX]ƼOYNI    SVE^ W^ERWI Mɸ^EKVS̨IRME TVSNIOXS[ERIKS 

TSXIRGNEPRI XVYHRS̅GM [ɸ^REPI^MIRMY TVEG] TV^I^    TV^IHWMˍFMSVWX[E 

SWSF] FI^VSFSXRI                   7) MHIRX]ƼOYNI QS̨PM[I ̦VʬHE ƼRERWS[ERME H^ME-

6) TV^]KSXS[YNI HSOYQIRX] ETPMOEG]NRI ^[Mʻ^ERI    EPRS̅GM TV^IHWMˍFMSVWX[ 

^ɸYFMIKERMIQ WMˍ SɸTVEGˍ               8) TVSKRS^YNI IJIOX] ƼRERWS[I TVSNIOXS[ERIKS 

7) HSOSRYNI EYXSTVI^IRXEGNM NEOS OERH]HEX HS TVEG]  TV^IHWMˍFMSVWX[E RE TSHWXE[MI ^IWXE[MIRME 

MɸRE TSHWXE[MI OSRWXVYOX][RIN MRJSVQEGNM ^[VSX-    TPERS[ER]GL TV^]GLSHʬ[ MɸOSW^Xʬ[ 

RIN OSV]KYNI W[SNI []WXʻTMIRMI            9) VS^Vʬ̨RME ^EGLS[ERME IX]G^RI MɸRMIIX]G^RI 

8) V S^YQMI ^EWEH] TVS[EH^IRME VS^QS[] O[EPMƼ-    [ɸFM^RIWMI [ɸX]Q TV^INE[] OSVYTGNM [ɸ̨]GMY 

OEG]NRIN                       KSWTSHEVG^]Q SVE^ VS^YQMI MWXSXˍ MɸGIPI WTS-

9) [ ]QMIRME TSHWXE[S[I TVE[E MɸSFS[Mʻ^OM TVE-    IG^RIN SHTS[MIH^MEPRS̅GM TV^IHWMˍFMSVWX[ 

GS[RMOE [ɸX]Q QSHSGMERIKS
 MɸTVEGSHE[G]       10) H SOSRYNI TVI^IRXEGNM OSRGITGNM [EWRIKS 

10) R E []FVER]GL TV^]OEHEGL []QMIRME Vʬ̨RMGI    FM^RIWY MɸRE TSHWXE[MI OSQYRMOEXʬ[ ^[VSXR]GL 

QMˍH^] ^EXVYHRMIRMIQ EɸWEQS^EXVYHRMIRMIQ       QSH]ƼOYNI NIN IPIQIRX] 

SVE^ EREPM^YNI MGL ^EPIX] Mɸ[EH] 

11) M HIRX]ƼOYNI OSRWIO[IRGNI RMIIX]G^R]GL ^EGLS- >EPIGERI JSVQ] TVEG] QIXSH] MɸXIGLRMOM OW^XEGIRME XS 

[E˲ [ɸVIPEGNEGL TVEGS[RMO Ɓ TVEGSHE[GE        1) T VEGE ^IWTSS[E 

                           2)  VIEPM^EGNE ^EHE˲ QIXSHʻ TVSNIOXʬ[ 

:- 4 V^IHWMˍFMSVWX[S ^EV^ʻH^ERMI TV^IHWMˍFMSV-   3)  []OSV^]WXERMI WXYHMʬ[ TV^]TEHOʬ[ FM^RIWS[]GL 

WX[IQ [EWR] FM^RIW MɸNIKS SXSG^IRMI ƼRERWI     GEWI WXYHMIW
 

TV^IHWMˍFMSVWX[E IX]OE [ɸFM^RIWMI WTSIG^RE     4)  EREPM^E V^IG^][MWX]GL HS̅[MEHG^I˲ ƼVQ TSPWOMGL 

SHTS[MIH^MEPRS̅ʽ TV^IHWMˍFMSVWX[ 9G^I˲        Mɸ^EKVERMG^R]GL 

1) VS^YQMI MWXSXˍ TVSGIWY ^EV^ʻH^ERME TV^IHWMˍ-   5) W ]QYPEGNI FM^RIWS[I 

FMSVWX[IQ MɸHSWXV^IKE ^REG^IRMI ^EV^ʻH^ERME      6) H ]WOYWNI 

[ɸSWMʻKERMY GIPʬ[ TV^IHWMˍFMSVWX[E          7) W ]QYPEGNI MR[IWX]G]NRI 

2) H ]WOYXYNI RE XIQEX] ^[Mʻ^ERI ^ɸTVS[EH^IRMIQ 8)  TVI^IRXEGNI TSQ]Wʬ[ RE TV^IHWMˍ[^MˍGMI FM^RI-

FM^RIWY TSHG^EW WTSXOERME ^ɸTV^IHWMˍFMSVGʻ      WS[I PYF WTSIG^RI SVE^ SFVSRE TVSTSRS[ER]GL 

3) MRWTMVYNʻG WMˍ HS̅[MEHG^IRMEQM [EWR]QM      VS^[Mʻ^E˲ 

Mɸ^RER]GL TV^IHWMˍFMSVGʬ[ SVE^ FE^YNʻG RE       9)  [M^]X] WXYH]NRI Mɸ[][MEH] ^ɸTSXIRGNEPR]QM SHFMSV-

^IFVER]GL MRJSVQEGNEGL ^ɸV]ROY ^EGLS[ERME      GEQM TV^IHWMˍFMSVGEQM OPMIRXEQM 

OPMIRXʬ[ MɸOSROYVIRXʬ[
 ^RENHYNI TSQ]W] RE 10) I PIQIRX] KV][EPM^EGNM 

[EWRʻ H^MEEPRS̅ʽ KSWTSHEVG^ʻ MɸSGIRME NI TSH /ĘHE ^ɸTS[]̨W^]GL JSVQ QIXSH MɸXIGLRMO TS[MRRE 

[^KPˍHIQ MRRS[EG]NRS̅GM                WY̨]ʽ SH^[MIVGMIHPERMY V^IG^][MWXS̅GM WTSIG^RS KS-

4) [ɸVEQEGL TVEG] TVSNIOXS[IN TV^]KSXS[YNI [ɸ^I- WTSHEVG^IN [ɸWTSWʬF SHTS[MEHENʻG] QS̨PM[S̅GMSQ 

WTSPI [WXˍTRʻ OSRGITGNˍ [EWRIKS FM^RIWY       TS^RE[G^]Q YG^RMʬ[ 

                                                       5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12