Page 6 - Krok w biznes i zarządzanie – Biznes i zarządzanie – Szkoła ponadpodstawowa – Broszura
P. 6

9) V S^YQMI RE G^]Q TSPIKE [WTʬG^IWR] TEXVMS-   10) E REPM^YNI SJIVX] YWYK FEROʬ[ SVE^ WTʬH^MIP-

  X]^Q KSWTSHEVG^] MɸHSWXV^IKE NIKS TV^INE[]     G^]GL OEW SW^G^ˍHRS̅GMS[S OVIH]XS[]GL 

  Q MR [ɸYG^GM[]Q TVS[EH^IRMY MɸVS^[MNERMY      [ɸ^EOVIWMI OSRX SWSFMWX]GL OEVX TEXRMG^]GL 

  H^MEEPRS̅GM KSWTSHEVG^IN [ɸ4SPWGI TEGIRMY     PSOEX XIVQMRS[]GL OVIH]Xʬ[ MɸTS̨]G^IO SVE^ 

  TSHEXOʬ[ [ɸ4SPWGI []OSV^]WX][ERMY VSH^MQ]GL     SJIVX] TS^EFEROS[]GL MRWX]XYGNM TS̨]G^OS-

  XIGLRSPSKMM OYTS[ERMY TSPWOMGL TVSHYOXʬ[      []GL Y[^KPˍHRMENʻG VIEPRʻ WXSTˍ TVSGIRXS[ʻ 

                            EɸXEǪI K[EVERGNI HITS^]Xʬ[ 

  -: * MRERWI SWSFMWXI TMIRMʻH^ SFMIK TMIRMʻH^E  11) VS^YQMI ^EWEH] FI^TMIG^I˲WX[E MɸHSWXV^IKE 

  TSWXE[] [SFIG TMIRMˍH^] HSNV^ES̅ʽ ƼRERWS[E     ^EKVS̨IRME TV^] OSV^]WXERMY ^ɸW]WXIQʬ[ IPIO-

  MRWX]XYGNI V]ROY ƼRERWS[IKS FYH̨IX KSWTS-      XVSRMG^R]GL ^[Mʻ^ER]GL ^ɸƼRERWEQM SWSFMWX]-

  HEVWX[E HSQS[IKS WTMVEPE ^EHY̨IRME TSHEXOM    QM [ɸX]Q FEROS[S̅GM IPIOXVSRMG^RIN 

  JSVQ] SW^G^ˍH^ERME MɸMR[IWXS[ERME V]^]OS      12) H SWXV^IKE OSRMIG^RS̅ʽ [G^IWRIKS VS^TSG^ˍ-

  MR[IWX]G]NRI YWYKM FEROS[I FI^TMIG^I˲WX[S     GME W]WXIQEX]G^RIKS SW^G^ˍH^ERME MɸMR[I-

  IPIOXVSRMG^R]GL YWYK ƼRERWS[]GL ƼRERWS-      WXS[ERME ̅VSHOʬ[ ƼRERWS[]GL RE IQIV]XYVˍ 

  [I ^EFI^TMIG^IRMI TV^]W^S̅GM YFI^TMIG^IRME     MɸNIWX ̅[MEHSQ] IJIOXʬ[ ƼRERWS[]GL ^[Mʻ-

  WTSIG^RI YFI^TMIG^IRME QENʻXOS[I MɸRE ̨]GMI    ^ER]GL ^ɸTVSGIRXIQ WOEHER]Q HPE HYKMIKS 

  MR[IWXS[ERMI RE +MIH^MI 4ETMIVʬ[ ;EVXS̅GMS-     SOVIWY PSOS[ERME ̅VSHOʬ[ 

  []GL IX]OE [ɸƼRERWEGL 9G^I˲            13) GLEVEOXIV]^YNI W]WXIQ ^EFI^TMIG^IRME WTS-

  1) SQE[ME JYROGNI MɸJSVQ] TMIRMʻH^E SVE^ NIKS    IG^RIKS YFI^TMIG^IRME WTSIG^RI Mɸ^HVS-

  SFMIK [ɸKSWTSHEVGI                  [SXRI
 SVE^ VSH^ENI YFI^TMIG^I˲ SWSFS[]GL 

  2) MHIRX]ƼOYNI W[SNʻ TSWXE[ˍ [SFIG TMIRMˍH^]    MɸQENʻXOS[]GL
 [IHYK Vʬ̨R]GL OV]XIVMʬ[ 

  SVE^ VS^Vʬ̨RME TSHWXE[S[I TSWXE[] PYH^M [SFIG    MɸTSVʬ[RYNI SJIVX] ^EOEHʬ[ YFI^TMIG^I˲ RE 

  TMIRMˍH^] []QMIRME [EH] Mɸ^EPIX] OĘHIN ^ɸRMGL   TV^]OEH^MI YFI^TMIG^IRME RMIVYGLSQS̅GM PYF 

  SVE^ SQE[ME TS^MSQ] HSNV^ES̅GM ƼRERWS[IN      TSNE^Hʬ[ QIGLERMG^R]GL ^I W^G^IKʬPR]Q 

  3) GLEVEOXIV]^YNI REN[ĘRMINW^I MRWX]XYGNI V]ROY  Y[^KPˍHRMIRMIQ VIPEGNM ^EOVIWʬ[ SGLVSR] 

  ƼRERWS[IKS [ɸ4SPWGI SVE^ SFNE̅RME MGL ^RE-      MɸWYQ YFI^TMIG^I˲ HS []WSOS̅GM WOEHOM 

  G^IRMI [ɸJYROGNSRS[ERMY KSWTSHEVOM TV^IHWMˍ-    14) G LEVEOXIV]^YNI VSH^ENI TETMIVʬ[ [EVXS̅GMS-

  FMSVWX[ MɸOSRWYQIRXʬ[                []GL MɸSFNE̅RME QIGLERM^Q MR[IWXS[ERME 

  4) []NE̅RME TSHWXE[S[I ^EWEH] X[SV^IRME       [ɸEOGNI RE KMIH^MI TETMIVʬ[ [EVXS̅GMS[]GL 

  FYH̨IXY KSWTSHEVWX[E HSQS[IKS JSVQYYNI       RE TV^]OEH^MI +MIH] 4ETMIVʬ[ ;EVXS̅GMS[]GL 

  TVEOX]G^RI VEH] TS^[EPENʻGI TSTVE[Mʽ NEOS̅ʽ     [ɸ;EVW^E[MI 

  ^EV^ʻH^ERME FYH̨IXIQ SVE^ YRMOEʽ Mɸ[]N̅ʽ ^I     15) O V]X]G^RMI EREPM^YNI TV^]OEHS[I YQS[] TVS-

  WTMVEPM ^EHY̨IRME                  HYOXʬ[ ƼRERWS[]GL RT YQS[] OVIH]XY PYF 

  5) []QMIRME TSHWXE[S[I VSH^ENI TSHEXOʬ[ [ɸ4SP-   TS̨]G^OM SKʬPRI [EVYROM YFI^TMIG^IRME
 

  WGI ^I W^G^IKʬPR]Q Y[^KPˍHRMIRMIQ TSHEXOʬ[  16) NIWX ̅[MEHSQ] ̨I REPĮ] OSV^]WXEʽ ^ɸVʬ̨RSVSH-

  OXʬV]GL TSHEXRMOEQM Wʻ G^SROS[MI KSWTSHEV-     R]GL Mɸ[MEV]KSHR]GL ̦VʬHI MRJSVQEGNM TV^IH 

  WX[E HSQS[IKS                    TSHNˍGMIQ HIG]^NM ƼRERWS[]GL 

  6) [ ]NE̅RME ^ɸG^IKS []RMOENʻ Vʬ̨RMGI QMˍH^]    17) SGIRME TV^]OEH] TVEOX]O Mɸ^EGLS[E˲ IX]G^R]GL 

  []REKVSH^IRMIQ FVYXXS MɸRIXXS            SVE^ RMIIX]G^R]GL RE V]ROY ƼRERWS[]Q MɸJSV-

  7) HSFMIVE SHTS[MIHRMI WTSWSF] VS^PMG^I˲ MɸQS̨-   QYYNI VIOSQIRHEGNI GS ^VSFMʽ ̨IF] RMI TE̅ʽ 

  PM[I HS ^EWXSWS[ERME YPKM [ɸTSHEXOY HSGLSHS-     SƼEVʻ RMIYG^GM[]GL TVEOX]O 

  []Q SH SWʬF Ƽ^]G^R]GL 4-8
 

  8) VS^Vʬ̨RME JSVQ] SW^G^ˍH^ERME MɸTSHWXE[S[I    : 3 WSFE TV^IHWMˍFMSVG^E RE V]ROY TVEG] OEVMIVE 

  JSVQ] MR[IWXS[ERME SGIRME NI TSH [^KPˍHIQ      ^E[SHS[E TSW^YOM[ERMI TVEG] VS^QS[E O[EPM-

  V]^]OE TV^I[MH][ER]GL ^]WOʬ[ MɸT]RRS̅GM      ƼOEG]NRE EYXSTVI^IRXEGNE JSVQYS[ERMI STMRMM 

  9) QE ̅[MEHSQS̅ʽ TYETIO ^[Mʻ^ER]GL ^ɸ[]FS-     ^[VSXRIN IX]OE [ɸTVEG] 9G^I˲ 

  VIQ TSHWXE[S[]GL JSVQ SW^G^ˍH^ERME MɸMR[I-      1) R E TSHWXE[MI EREPM^] ̅GMĮIO OEVMIV] ^RER]GL 

  WXS[ERME [ɸX]Q MR[IWXS[ERME WTIOYPEG]NRIKS     PYH^M SVE^ [EWR]GL SG^IOM[E˲ TPERYNI W[SNʻ 

  ^ɸY[^KPˍHRMIRMIQ MR[IWX]GNM EPXIVREX][R]GL
     OEVMIVˍ ^E[SHS[ʻ Mɸ[]QMIRME NIN IXET] [ɸG^EWMI 

  []OE^YNI Vʬ̨RMGI QMˍH^] MR[IWXS[ERMIQ        2) J SVQYYNI [EWRI GIPI ^E[SHS[I ^KSHRMI 

  MɸLE^EVHIQ SVE^ TV^ITVS[EH^E W]QYPS[ERʻ       ^ɸ^EWEHʻ 71%68 ^ɸ^EGLS[ERMIQ Vʬ[RS[EKM 

  EPSOEGNˍ ̅VSHOʬ[ ƼRERWS[]GL [ɸ[]FVERI JSVQ]     ^ɸTPEREQM [ɸ̨]GMY TV][EXR]Q MɸSTMWYNI QS̨PM[S-

  SW^G^ˍH^ERME MɸMR[IWXS[ERME             ̅GM MGL VIEPM^EGNM 

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11