Page 4 - Krok w biznes i zarządzanie – Biznes i zarządzanie – Szkoła ponadpodstawowa – Broszura
P. 4

*VEKQIRX TSHWXE[] TVSKVEQS[IN 
HS FM^RIWY Mɸ^EV^ʻH^ERME HS ^EOVIWY 
TSHWXE[S[IKS

  'IPI OW^XEGIRME Ɓ []QEKERME SKʬPRI               IOSRSQMG^R]GL [ɸTSHINQS[ER]GL HIG]^NEGL 
                                  HSX]G^ʻG]GL ̨]GME TV][EXRIKS Mɸ[ɸTPEREGL RE 
  - ɸ; MIH^E                           TV^]W^S̅ʽ 
   1. ' LEVEOXIV]^S[ERMI IPIQIRXʬ[ OSQTIXIRGNM       7. 4PERS[ERMI FYH̨IXY KSWTSHEVWX[E HSQS[IKS 
     TV^IHWMˍFMSVG^]GL []NE̅RMERMI ^EPĮRS̅GM         ^I ̅[MEHSQS̅GMʻ OSRWIO[IRGNM REHQMIVRIKS 
     ^EGLSH^ʻG]GL QMˍH^] RMQM MɸVS^YQMIRMI MGL VSPM      ^EHY̨ERME WMˍ ?  A
     [I [WTʬG^IWR]Q ̅[MIGMI               13. /W^XEXS[ERMI YQMINˍXRS̅GM EYXSTVI^IRXEGNM MɸJSV-
   2. 6 S^YQMIRMI ^REG^IRME Mɸ[]^[E˲ TVEG] ^IWTSS-      QYS[ERME OSRWXVYOX][R]GL STMRMM ^[VSXR]GL ?  A
     [IN SVE^ TS^RERMI XIGLRMO Nʻ [WTSQEKENʻG]GL 
   3. 'LEVEOXIV]^S[ERMI IXETʬ[ ^EV^ʻH^ERME TVSNIOXEQM   --- /W^XEXS[ERMI TSWXE[ 
   4. - HIRX]ƼOS[ERMI TSHWXE[S[]GL VSH^ENʬ[ V]^]O      1. (SWXV^IKERMI ^REG^IRME MɸOSRMIG^RS̅GM GMʻKIKS 
     ^[Mʻ^ER]GL ^ɸVIEPM^EGNʻ TVSNIOXʬ[             HSWOSREPIRME OSQTIXIRGNM TV^IHWMˍFMSVG^]GL 
   5. ; ]NE̅RMERMI QIGLERM^Qʬ[ JYROGNSRS[ERME         [ɸ̨]GMY SWSFMWX]Q MɸWTSIG^RS KSWTSHEVG^]Q 
     KSWTSHEVOM V]ROS[IN TS[Mʻ^E˲ QMˍH^] NIN       2. (SWXV^IKERMI ^REG^IRME OVIEX][RIKS Q]̅PIRME 
     TSHQMSXEQM MɸTS^RERMI VSPM TE˲WX[E [ɸTVSGIWEGL      [ɸX[SV^IRMY TSQ]Wʬ[ RE FM^RIW SVE^ VS^[Mʻ^]-
     KSWTSHEVG^]GL                       [ERMY TVSFPIQʬ[ [ɸ̨]GMY SWSFMWX]Q Mɸ^E[SHS-
   6. > E^RENSQMIRMI WMˍ ^ɸTVE[EQM MɸMRWX]XYGNEQM GLVS-    []Q 
     RMʻG]QM OSRWYQIRXE                  3. ( SGIRMERMI VSPM TV^IHWMˍFMSVGʬ[ FYHYNʻG]GL 
   7. 6S^YQMIRMI Vʬ̨R]GL TSWXE[ PYH^M [SFIG TMIRMˍH^]      [ɸWTSWʬF SHTS[MIH^MEPR] OSROYVIRG]NRʻ KS-
     SVE^ OSRWIO[IRGNM []RMOENʻG]GL ^ɸX]GL TSWXE[       WTSHEVOˍ SVE^ HSWXV^IKERMI ^REG^IRME [SPRS̅GM 
   8. ' LEVEOXIV]^S[ERMI YWYK ƼRERWS[]GL [ĘR]GL       KSWTSHEVG^IN Mɸ[EWRS̅GM TV][EXRIN NEOS ƼPEVʬ[ 
     HPE KSWTSHEVWX[E HSQS[IKS                 WTSIG^RIN KSWTSHEVOM V]ROS[IN 
   9. 6S^YQMIRMI QIXSH EOX][RIKS TSW^YOM[ERME TVEG]     4. 4V^]NQS[ERMI TSWXE[ TEXVMSX]^QY KSWTSHEVG^I-
  10. ; ]NE̅RMERMI ^EWEH ^EV^ʻH^ERME TV^IHWMˍFMSVWX[IQ     KS VS^YQMERIKS NEOS SHTS[MIH^MEPRS̅ʽ OSRWY-
  11.  >RENSQS̅ʽ TVSGIWY TPERS[ERME [EWRIKS FM^RIWY      QIRXʬ[ MɸPYH^M FM^RIWY ^E HSFVSF]X KSWTSHEVG^] 
                                  MɸWTSIG^R] OVENY 
  -- 9 QMINˍXRS̅GM MɸWXSWS[ERMI [MIH^] [ɸTVEOX]GI      5. (SWXV^IKERMI OSRWIO[IRGNM H^MEE˲ RMIIX]G^R]GL 
   1. %REPM^E [EWR]GL OSQTIXIRGNM TV^IHWMˍFMSVG^]GL       ^[Mʻ^ER]GL ^ɸƼRERWEQM 
     MɸTV^]KSXS[ERMI TPERY H^MEERME ^QMIV^ENʻGIKS     6. ̄[MEHSQS̅ʽ OSRWIO[IRGNM ^[Mʻ^ER]GL ^ɸRMISH-
     HS MGL VS^[SNY                      TS[MIH^MEPR]Q ^EHY̨ERMIQ WMˍ MɸQIGLERM^Qʬ[ 
   2. ;WTʬTVEGE [ɸ^IWTSPI MɸWOYXIG^RI SVKERM^S[E-        []GLSH^IRME ^I WTMVEPM ^EHY̨IRME 
     RMI TVEG] ^IWTSY [ɸGIPY VIEPM^EGNM SOVI̅PSRIKS    7. 7EQS̅[MEHSQS̅ʽ MɸTV^]NQS[ERMI SHTS[MIH^MEP-
     ^EHERME                          RS̅GM ^E W[SNʻ OEVMIVˍ ^E[SHS[ʻ 
   3. 4VS[EH^IRMI H]WOYWNM MɸEVKYQIRXS[ERMI [ɸXVEO-     8.  (SGIRMERMI VSPM TSWXE[ TV^IHWMˍFMSVG^]GL 
     GMI TVEG] ^IWTSS[IN                   TVEGS[RMOʬ[ [ɸVS^[SNY FM^RIWY MɸTV^IHWMˍ[^Mˍʽ 
   4. *SVQYS[ERMI MɸY^EWEHRMERMI GIPʬ[ TPERS[ERMI       WTSIG^R]GL 
     TVI^IRXS[ERMI ^EOVIWY MɸVIEPM^EGNE TVSWX]GL      9.  (SGIRMERMI VSPM TV^IHWMˍFMSVG] MɸSWʬF ^EV^ʻH^ENʻ-
     ^EHE˲ TVSNIOXS[]GL                    G]GL [ɸSWMʻKERMY GIPʬ[ TV^IHWMˍFMSVWX[E 
   5. 7EQSH^MIPRI SFWIV[EGNI ^NE[MWO ^EGLSH^ʻG]GL 
     [ɸKSWTSHEVGI Mɸ[]GMʻKERMI [RMSWOʬ[ RE TSHWXE-    10. 3 X[EVGMI RE W^ERWI TSNE[MENʻGI WMˍ [ɸSXSG^IRMY 
     [MI X]GL SFWIV[EGNM                    TSHINQS[ERMI MRMGNEX][] TSQ]WS[S̅ʽ MɸHIXIV-
   6. 9[^KPˍHRMERMI TVSWX]GL MRJSVQEGNM KSWTS-          QMREGNE [ɸVIEPM^EGNM GIPʬ[ 
     HEVG^]GL SVE^ TSHWXE[S[]GL [WOE̦RMOʬ[ 
                               11. 6 IWTIOXS[ERMI TVE[ SGLVSR] [EWRS̅GM MRXIPIO-
                                  XYEPRIN 

2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9