Page 10 - Krok w biznes i zarządzanie – Biznes i zarządzanie – Szkoła ponadpodstawowa – Broszura
P. 10

/VSO [ɸFM^RIW Mɸ^EV^ʻH^ERMI

>EOVIW TSHWXE[S[]

7IVME STEVXE RE WTVE[H^SR]GL MɸGIRMSR]GL VS^[Mʻ^ERMEGL HSWXSWS[ERE HS []QEKE˲ TSHWXE[] 
TVSKVEQS[IN FM^RIWY Mɸ^EV^ʻH^ERME SVE^ [^FSKEGSRE SɸRS[I VS^[Mʻ^ERME K[EVERXYNʻGI REYG^]-
GMIPSQ OSQJSVX TVEG] EɸYG^RMSQ Ɓ EKSHRI [TVS[EH^IRMI [ɸ^EKEHRMIRME RS[IKS TV^IHQMSXY 

    ponad                                                                            Zespół
                                                                           Użytkownicy
  RS[3]GL0 JMPQʬ[Etapy myślenia projektowego
                           W myśleniu projektowym proces projektowania składa się Zespół               5  Testowanie
                           z pięciu etapów: empatii (odkrywania), definiowania    Użytkownicy        Prototyp
                           problemu, generowania pomysłów, tworzenia prototypu                         Cele: wypróbowanie prototypu przez potencjalnych odbiorców
                           i testowania. Ważne jest zachowanie ich kolejności,                          w realnym środowisku i uzyskanie informacji zwrotnej.
                           jednak często cały proces lub pewne jego czynności
                           są powtarzane. Na przykład niepowodzenie                                 Efekty: zebranie opinii testerów na temat proponowanego
                           na etapie prototypowania wymusza powrót                                  rozwiązania oraz podjęcie decyzji o jego porzuceniu
                           do etapu generowania pomysłów, a nawet                                    bądź udoskonaleniu i wdrożeniu.
                           ponownego zdefiniowania problemu,
                           co wiąże się z powtórnym przejściem                                       Wskazówki: podczas testowania prototypu należy
                           całego procesu.                                                 notować opinie użytkowników o wyglądzie,
                                                                                     funkcjonalności, zaletach i wadach rozwiązania.
          Empatia (odkrywanie)            1
                                                                                     Przykładowe narzędzia: matryca ewaluacji.
    Cele: poznanie i zrozumienie potrzeb, problemów,
         wartości, motywacji zachowań odbiorców                                          ! POMYSŁ 4 Tworzenie prototypu
              przez wczucie się w ich sytuację.
                                                                     Zespół         Cele: przekształcenie wybranego pomysłu
          Efekty: zdobycie wiedzy o odbiorcach                                                     w przedmiot, usługę, strategię działania.
       i nakreślenie modelowego przedstawiciela
                                                                                Efekty: powstanie prototypu, czyli wstępnego
              grupy użytkowników (persony).                                                    projektu produktu lub usługi, który pokazuje
                                                                                podstawowe cechy i wartości proponowanego
         Wskazówki: informacje o odbiorcach                                                      rozwiązania.
    najlepiej zbierać na podstawie bezpośredniej
                                                                               Wskazówki: prototyp powinien być zbudowany
         interakcji; należy odrzucić stereotypy                                                   szybko i tanio, ale tak, by dało się sprawdzić jego
           i własne wyobrażenia o klientach,                                                   założenia (może mieć formę np. prostego obiektu,
                  a skupić się na faktach.                                                makiety przestrzennej, schematu).

           Przykładowe narzędzia: wywiad                                                    Przykładowe narzędzia: matryca MoSCoW,
          pogłębiony, mapa empatii, persona.                                                  scenorys.

       Definiowanie problemu 2                                         GŁÓWNY
                                                           PROBLEM
    Cele: analiza zebranych informacji i wyciągnięcie
    z nich wniosków, nadanie priorytetów potrzebom,                            problem      problem

              problemom i korzyściom odbiorców                              problem
         oraz sformułowanie wyzwania projektowego.
                                                       Zespół                   3 Generowanie pomysłów
     Efekty: szczegółowe sformułowanie problemu, który
         wynika ze zdiagnozowanych potrzeb odbiorców.                                                        Cele: wymyślenie wielu (również nieszablonowych)
                                                                                     sposobów na rozwiązanie problemu lub zaspokojenie
       Wskazówki: wyzwanie projektowe warto sformułować                                                     potrzeby odbiorców.
         jako pytanie odnoszące się do problemu i stworzonej
                                                                                 Efekty: wybranie kilku najlepszych pomysłów.
        persony (np. „Jak moglibyśmy pomóc Ani w nauce języka
              obcego, tak aby nie zabierało jej to dużo czasu?”).                                      Wskazówki: interdyscyplinarność zespołu projektowego
                                                                            pozwala czerpać inspiracje z wielu dziedzin.
               Przykładowe narzędzia: diagram Ishikawy, technika
                   „5 × dlaczego”, mapa myśli, mapowanie problemu.                              Przykładowe narzędzia: burza mózgów, filtr pomysłów, mapa myśli,
                                                                     analiza SWOT.

  142                                                                                                            143

8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15