Page 5 - Słowa na start! 6. Podręcznik
P. 5

Do biegu... Gotowi... Start!       Wasz nowy podręcznik do języka polskiego składa się z siedmiu powiązanych
       ze sobą rozdziałów. W każdym z nich znajdziecie wiersze i fragmenty ciekawych
       książek, reprodukcje dzieł malarskich oraz ilustracje, które przybliżą Wam bogactwo
       otaczającego świata. W zrozumieniu tekstów pomogą natomiast różnorodne
       ćwiczenia. Życzymy miłej lektury oraz niezwykłych odkryć i wielu pomysłów!


       Kształcenie literackie i kulturowe


       Notki biograficzne                              Kilka słów
       – notatki na temat                              o książce
       życia i twórczości                              – informacje, które
       autorów zamieszczo-                              zachęcą do czytania
       nych tekstów.                                 literatury
                                              współczesnej.


       Zanim przeczytasz                                Praca twórcza
       – ćwiczenia wprowa-                              – zadania,
       dzające w tematykę                              w których można
       tekstu.
                                              wykazać się
                                              pomysłowością.         – trudniejsze polecenia Po przeczytaniu             Praca w grupie
          – praca w parach    – zadania zachęcające do namysłu    – ćwiczenia wymagające
                     nad tekstem oraz wyrażania       działania w zespole.
                     własnych opinii.


        Wprowadzenie do lektur obowiązkowych


        Spotkanie z lekturą                         Tak oznaczono

        – zawiera intrygujące                      wszystkie lektury
        zagadki, zabawne                        obowiązkowe propono-
        ciekawostki, kadry                       wane do omówienia
        z filmów oraz różno-                      w klasie VI oraz wiersze
        rodne zadania do                        poetów, których
        wykonania w trakcie                       wymieniono w podsta-
        czytania lektury i po                      wie programowej.
        zapoznaniu się z jej
        treścią.

       Po każdym rozdziale znajdziecie Podsumowanie, które pomoże Wam
       uporządkować swoją wiedzę, oraz test Sprawdź wiedzę i umiejętności.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10