Page 9 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 9

Być eko – moda czy konieczność?
          W Polsce wysyp „zielonych” piosenek nastąpił wraz z nastaniem nowego
         milenium . [...]
             6
          Kiedy w grudniu 2016 r. przeszła przez Sejm zmiana ustawy o lasach, któ-
         ra zwiększała uprawnienia właścicieli nieruchomości do usuwania drzew
         i krzewów na ich posesjach, protestowali nie tylko zorganizowani obrońcy
         przyrody, lecz także artyści oddani „zielonym ideałom”. Tym sposobem
         z  miłości do Lasów Państwowych powstała piosenka Lovelasy autorstwa
         Włodzimierza „Paprodziada” Dembowskiego z  zespołu
         Łąki Łan. „Niezależnie od gatunków i rasy wszyscy jeste-
              7
         śmy lovelasy ” – tak brzmiało motto utworu.
          Piosenka apel w obronie karczowanych świerków, dę-
         bów czy sosen miała uświadomić ludziom, że do szczęścia
         człowiek bardziej potrzebuje lasu i zieleni niż kieszonko-
         wej elektroniki. [...]
                            8
          Pod koniec ubiegłego roku WWF Polska [...] opubliko-
         wał alarmujący raport 2050 Polska dla pokoleń. Liczby są
         bezwzględne: co roku 46 tys. Polek i Polaków przedwcze-
         śnie umiera z powodu smogu; 9 mld zł kosztują nas ano-    Zanieczyszczone powietrze w Kra-
         malie pogodowe; 4 mln ludzi mieszka na terenach zale- kowie zimą 2017 r. (widok z kopca
           9
                                     Kościuszki).
         wowych, a  w  ciągu najbliższych stu lat – z  powodu
         nadmiernej ilości fosforu i azotu – 10-krotnie zwiększy się  6  Milenium – tysiąclecie.
         obszar martwych stref w  Bałtyku. Zmiany klimatyczne   7  Lovelas – gra słowna
         będą skutkować m.in. depopulacją . W 2050 r. [...] popu- z wykorzystaniem polskich słów las
                        10
         lacja będzie niższa o 12 procent.            i lowelas oraz angielskiego słowa
           11
          W lutym br. hiphopowy zespół PRO8L3M przygotował    love – „miłość” lub „kochać”;
                                      tu: człowiek kochający las.
         instalację multimedialną OUTPOST [czyt.: ałtpost] na   8  WWF – skrót angielskiej nazwy:
         warszawskim Targówku. Każdy, kto przestąpił próg tej   World Wide Fund for Nature [czyt.:
                12
         postindustrialnej przestrzeni, mógł przeżyć podróż do  łorlt łajd fand for nejczer], czyli
                                      Światowy Fundusz na rzecz
         przyszłości, właśnie do roku 2050, o którym mowa w ra-  Przyrody; pozarządowa
         porcie. Uczestnicy instalacji zobaczyli wirtualny świat,  ekologiczna organizacja pożytku
                                      publicznego działająca od 1961 r.
         w którym jedyną formą przetrwania jest ucieczka w wir-  9  Anomalia – nieprawidłowość,
         tualną rzeczywistość, bo tylko tam nie dusi smog, nie gro- odchylenie od normy.
         zi pożar, powódź czy trzęsienie ziemi.         10  Depopulacja – znaczne
          To, co wydaje się odległym problemem, tak naprawdę   zmniejszenie się liczby ludzi
                                      na danym terenie.
         zagraża światu już teraz. [...]             11  Populacja – tu: liczba ludzi
          W kawałku VI katastrofa Oskar Tuszyński rapuje: „Nie  żyjących na tym samym obszarze,
         mogę wziąć oddechu, bo powietrze parne, żrące / Gdy wy-  w tym samym czasie.
         chodzę na ulicę, nad nią świeci czarne słońce”. Dalej jest  12  Postindustrialny – tu:
                                      poprzemysłowy, pofabryczny,
         o ludziach w maskach chroniących przed smogiem, którzy  pozostały po okresie intensywnego
         wyglądają jak Lord Vader [czyt.: wejder] z Gwiezdnych wo- rozwoju przemysłu w danym
         jen oraz o opadzie kwaśnych deszczy. – Należy o takich  miejscu.                                              95
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14