Page 12 - Język polski, To się czyta, podręcznik, klasa 2
P. 12

INFOGRAFIKA
       Natura w sztuce,

       sztuka w naturze
        Ludzie i ich działania nie zawsze występują przeciwko naturze. Wielu współczesnych
        artystów tworzy w bliskości z przyrodą: wkomponowuje swoje dzieła w środowisko
        naturalne, wykorzystuje w pracach fragmenty przyrody albo wprost wzoruje się na jej
        elementach. W XXI w. sztuka i natura żyją nadal w harmonii i symbiozie.


                         Land art, czyli sztuka ziemi
                         W XX w. w sztuce powstał kierunek określany
                         jako land art, polegający na łączeniu działań ar-
                         tystycznych ze środowiskiem naturalnym. Artyści
                         tworzący w tym nurcie wykorzystują dany teren
                         albo fragment krajobrazu jako tło lub materiał dla
                         swoich dzieł. W Polsce jednym z przedstawicieli land
                         artu jest Jarosław Koziara. Lubelski twórca w 2011 r.
                         stworzył na polach między miejscowościami Horo-
                         dyszcze i Waręż wizerunki ogromnych ryb, widoczne
                         w całości tylko z lotu ptaka. W ten symboliczny spo-
                         sób chciał połączyć ziemie leżące w dwóch różnych
                         państwach: w Polsce i na Ukrainie.        A r c h i te k t u r a  p r z y s z ło ś c i ?
        Architektura przyszłości?
        W y o b r a ź n i a p r o j e k t a n t ó w d o m ó w n i e m a o g r a n i c z e ń .
        Wyobraźnia projektantów domów nie ma ograniczeń.
        Doskonałym tego przykładem jest apartamentowiec
        Doskonałym tego przykładem jest apartamentowiec
        w Turynie stworzony przez włoskiego architekta
        w Turynie stworzony przez włoskiego architekta
        Luciano Pia [czyt.: luczjano pija]. Twórca chciał
        Luciano Pia [czyt.: luczjano pija]. Twórca chciał
        pokazać, że człowiek i przyroda mogą harmonijnie
        pokazać, że człowiek i przyroda mogą harmonijnie
        żyć obok siebie w przestrzeni miejskiej.
        żyć obok siebie w przestrzeni miejskiej.
        Poszczególne elementy budynku nawiązują
        Poszczególne elementy budynku nawiązują
        kształtami do roślin i skał, a w samym
        kształtami do roślin i skał, a w samym
        domu, na tarasach i podwórzu,
        domu, na tarasach i podwórzu,
        znajduje się prawie 200 drzew.
        znajduje się prawie 200 drzew.
        Pochłaniają one zanieczyszczenia
        Pochłaniają one zanieczyszczenia
        i wytwarzają tlen oraz regulują
        i wytwarzają tlen oraz regulują
        temperaturę w różnych porach
        temperaturę w różnych porach
        roku, dzięki czemu w budynku
        roku, dzięki czemu w budynku
        panuje swoisty mikroklimat.
        panuje swoisty mikroklimat.
       98
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17