Page 7 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język polski, repetytorium
P. 7

Kryterium               Co będzie brane pod uwagę w ocenie?

       4. Kompozycja tekstu – 2 p.        W ocenie wypowiedzi będzie brane pod uwagę to m.in., czy:
                            • kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,
                             np. czy rozprawka zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
                            • wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób,
                             że łatwo się ją czyta dzięki np. jasnym powiązaniom wewnątrz
                             zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu;
                            • wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem
                             uporządkowanych myśli;
                            • wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione
                             graficznie akapity, z których każdy stanowi logicznie
                             zorganizowaną, zwartą całość.
       5. Styl – 2 p.               W ocenie wypowiedzi będzie brane pod uwagę to m.in., czy:
                            • styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn.
                             np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosując słownictwo
                             charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej;
                            • styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy uczeń konsekwentnie
                             posługuje się jednym, wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style
                             w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to służy).
        6. Język – 4 p.             W ocenie wypowiedzi będzie brane pod uwagę to, czy:
        (ocenie podlega najpierw zakres użytych  • uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań
        środków językowych, a następnie –     i bogatej leksyki, czy też ograniczył się do najprostszych
        ich poprawność)              środków językowych;
                            • środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować
                             temat w sposób swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny,
                             sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu.
       7. Ortografia – 2 p.             W ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę liczba błędów
                            ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.


       8. Interpunkcja – 1 p.            W ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę liczba błędów
                            interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.


      •   Uwaga! Wypowiedź zostanie oceniona na 0 p., jeśli:
          – w całości jest nie na temat,
          – nie zawiera żadnych odwołań do treści lektury obowiązkowej,
          – jest nieczytelna,
          – nie zawiera rozwinięcia (a np. wyłącznie wstęp).
      •  Jeżeli wypowiedź zawiera 180 wyrazów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: Realizacja tematu
       wypowiedzi, Elementy twórcze / Elementy retoryczne oraz Kompetencje literackie i kulturowe. W pozostałych
       kryteriach należy przyznać 0 pkt.

      •  Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania
       zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego
       ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia, jest unieważniany.
      •  Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne
       z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy,
       np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.
       Uwaga: Liczone są wszystkie wyrazy: samodzielne i niesamodzielne.

      Źródło: Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019, CKE, Warszawa [dostęp: 18.02.2021 r.] oraz Zasady oceniania rozwiązań
      zadań. Egzamin ósmoklasisty. Język polski, https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/zasady_oceniania/jezyk_polski/
      OPOP-100-2004-zasady.pdf [dostęp: 11.03.2021 r.].


                                                       5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12