Page 6 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język polski, repetytorium
P. 6

WARTO WIEDZIEĆ


      PunkTaCja

      Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań wynosi 45. W części pierwszej
      arkusza można zdobyć 25 punktów (w tym 50 proc. za zadania otwarte). Liczba punktów za poszczególne
      typy zadań:
      •  zadanie zamknięte – 1 p.

      •  zadanie otwarte z luką – 1 lub 2 p.
      •  zadania krótkiej odpowiedzi – od 1 do 4 p.
      •  wypracowanie (oceniane w kilku kryteriach) – 20 p.      kryTEria oCEny wyPraCowania


              kryterium               Co będzie brane pod uwagę w ocenie?
       1. realizacja tematu wypowiedzi – 2 p.  W ocenie będzie brane pod uwagę to m.in., czy:
                            • wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu;
       (uwaga: jeżeli w tym kryterium za wypowiedź
       przyznano 0 p., to we wszystkich pozostałych  • w wypowiedzi zostały ujęte wszystkie kluczowe elementy
       kryteriach przyznaje się 0 p.)       tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał się
                             do wybranej lektury;
                            • wypowiedź jest w całości na temat.
       2. Elementy twórcze / Elementy retoryczne – 5 p.  W ocenie wypowiedzi twórczej będzie brane pod uwagę to m.in., czy:
                            • narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona;
                            • wydarzenia są ułożone logicznie;
                            • fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe
                             dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta, określenie
                             czasu akcji, określenie miejsca akcji, retrospekcja, dialog,
                             elementy opisu;
                            • lektura wybrana przez ucznia zgodnie z tematem została
                             wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy.

                             W ocenie wypowiedzi argumentacyjnej będzie brane pod uwagę
                            to m.in., czy:
                            • argumentacja w pracy jest wnikliwa;
                            • argumenty są poparte właściwymi przykładami;
                            • argumenty są przedstawione w sposób uporządkowany,
                             np. są przedstawione od najbardziej do najmniej ważnego albo
                             są zapisane w porządku argument – kontrargument.


       3. kompetencje literackie i kulturowe – 2 p.  W ocenie wypowiedzi będzie brane pod uwagę to m.in., czy:
                            • uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej (a także innych
                             tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny,
                             tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie
                             wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze
                             ilustrują to, o czym pisze;
                            • uczeń, pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił
                             błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom
                             cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń,
                             których w lekturze nie ma.


      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11