Page 4 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język polski, repetytorium
P. 4

WARTO WIEDZIEĆ      informacje ogólne o egzaminie


      ósmoklasisty w 2022 r.
      •  Terminy egzaminu ósmoklasisty ustala dyrektor CKE. Harmonogramy egzaminów znajdują się na stronie:
       cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/.
      •  Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
      •  W 2022 r. uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów.      •  Egzamin ma formę pisemną.
      •  Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku,
       jaki uczeń powinien uzyskać).
      •  Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich,
       jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.
      •  Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektorów okręgowych komisji
       egzaminacyjnych i oceniają je według jednolitych w całym kraju zasad oceniania. Rozwiązania zadań
       zamkniętych są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czytników kart odpowiedzi).
      •  Wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.


      Egzamin z języka polskiego w 2022 r.      Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego sprawdza, w jakim stopniu uczeń klasy 8 szkoły
      podstawowej spełnia wymagania określone w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty
      z języka polskiego. W grudniu 2020 r. ze względu na skutki pandemii wymagania egzaminacyjne
      zostały zawężone w stosunku do podstawy programowej, co wpływa na stopień trudności egzaminu.


      Budowa arkusZa EgZaminaCyjnEgo
      Arkusz egzaminacyjny składa się z instrukcji dla ucznia, dwóch części z zadaniami oraz karty odpowiedzi.


       CZĘŚĆ 1.

      •  Dwie dłuższe wiązki zadań zamkniętych i otwartych (w tym zadań z podpunktami) do dwóch dłuższych
       tekstów o łącznej objętości nieprzekraczającej 1000 wyrazów.
      •  Teksty do zadań: 1 literacki (epicki, dramatyczny lub liryczny), 1 nieliteracki (popularnonaukowy,
       publicystyczny, naukowy).
      •  W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i tekstów nieliterackich,
       teksty ikoniczne (np. obraz, plakat, fotografia), przysłowia, powiedzenia.


      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9