Page 8 - Ponad słowami 3 - język polski, maturalne karty pracy, zakres podstawowy i rozszerzony
P. 8

Karty pracy krok po kroku Wskazówka


           Zauważ, że młodopolska koncepcja artysty kształtuje się w opozycji do ról, jakie przypisuje się twórcy
           w pozytywizmie.          Zadanie 2.

          Wyjaśnij znaczenie tytułu Kreator i medium. Wokół problemu tożsamości artysty w kon-
          tekście całego tekstu Wojciecha Gutowskiego.

           Wskazówka
           Pamiętaj, że tytuł stanowi integralną część tekstu – oddaje zwykle sens utworu, wskazuje na istotne treści
           w nim zawarte. Zauważ, że tytuł artykułu Wojciecha Gutowskiego wskazuje na problem, wokół którego
           koncentrują się rozważania autora.
           Zwróć uwagę na spójnik i łączący pojęcia kreator, medium. O czym świadczy takie połączenie? Zastanów się,
           dlaczego autor tekstu pisze jednocześnie o konkurencji ról kreator–medium. Na czym ona polega? Z czego
           wynika?          Zadanie 3.

          W jaki sposób opisane w artykule indywidualizm i determinizm przejawiają się w twór-
          czości młodopolskich poetów? W odpowiedzi odwołaj się do tekstu Wojciecha Gutowskie-
          go i wybranego utworu literackiego z okresu Młodej Polski.

           Wskazówka
           Zwróć uwagę na te fragmenty artykułu, w których autor objaśnia znaczenie pojęć indywidualizm i determinizm
           w odniesieniu do twórczości artystów Młodej Polski. Zastanów się, które spośród znanych Ci utworów z tego
           okresu pozwolą w pełni potwierdzić Twoją odpowiedź.


      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13