Page 7 - Ponad słowami 3 - język polski, maturalne karty pracy, zakres podstawowy i rozszerzony
P. 7

Karty pracy krok po kroku

          Przykładowa karta pracy – O epoce                                   Karty pracy krok po kroku


          Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj zamieszczone pod nim zadania.

          Wojciech Gutowski

          Kreator i medium. Wokół problemu tożsamości artysty

            Zwykle opisywane role artysty przełomu wieków – Bóg, ofiara, clown, psychopata – wy-
          odrębniały twórcę z anonimowej społeczności, wyraźnie odróżniały artystę „nowej sztuki”
          od imitatora, realisty, mistyka. Funkcjonowały przede wszystkim w relacji zewnętrznej arty-
          sta–świat, określały ekspansywno-obronną postawę twórcy wobec mieszczańskiego społe-
          czeństwa i negatywnej tradycji: pozytywizmu, realizmu i naturalizmu. Natomiast opozycja
          kreator–medium odsłania bardziej ukryty, wewnętrzny dylemat artysty. Moderniści usiłowali
          odpowiedzieć na pytanie o zakres suwerenności i indywidualnych kompetencji artysty w akcie
          tworzenia: czy artysta jest autonomicznym podmiotem czynności twórczych, niezawisłym od
          wszelkich determinantów – nie tylko społecznych, lecz również metafizycznych, czy przeciw-
          nie, jest przedmiotem, biernym przekaźnikiem siły, która przez niego przemawia? Czy jest de-
          miurgiem, czy tylko pośrednikiem, przez którego płynie strumień piękna, przejawia się absolut
          lub ślepa wola życia?
            Należy pamiętać, iż moderniści nigdy tak wyraźnie nie formułowali zagadnienia: kreator
          czy medium? Wyraźne postawienie problemu odsłoniłoby kłopotliwe dwuznaczności – in-
          dywidualizmu i determinizmu, quasi-religijnego charyzmatu artysty i jego zależności od sił
          natury. Chociaż moderniści aspirowali do roli boskiego twórcy i przywoływali romantyczne
          wzory, swoiście, można powiedzieć: ekstremalnie, je interpretowali. Akceptowali wszechmoc,
          demiurgiczny gest tworzenia z nicości, odsuwali zaś takie wartości heroiczne, jak miłość, mi-
          łosierdzie, współczucie, ofiara. Prometeusza zastępowali Lucyferem. Było to zgodne z progra-
          mowo głoszoną niezawisłością artysty od wszelkich zobowiązań społeczno-etycznych. Analo-
          gicznie – w roli medium poeta nie był profetą boskiej światłości, „prostującym ścieżki” narodu,
          głosicielem szczytnych ideałów moralnych, lecz wyrzucał z siebie niezróżnicowaną magmę
          nieświadomości, w której dostrzegał (zgodnie z Schopenhauerem i Hartmannem) istotę bytu
          lub sferę zjawisk „nocnych”, paranormalnych, niepodległych więc ocenom etycznym.
            Gdyby moderniści celowo wyeksponowali opozycję kreator–medium, ujawniliby wówczas
          drastyczny konflikt: między potężnym demiurgiem-Lucyferem a niewolnikiem instynktów lub
          irracjonalnej woli życia. Stąd prosta już droga do zakwestionowania indywidualizmu w sztu-
          ce i osłabienia naczelnej opozycji epoki: kreator–imitator. Dlatego też, mimo że konkurencja
          ról kreator–medium budziła niepokój modernistów, nie została przez nich wyeksponowana,
          nawiązywano do niej pośrednio i próbowano ją przezwyciężyć w globalnych wizjach kultury.

                            Wojciech Gutowski, Kreator i medium. Wokół problemu tożsamości artysty,
                                            „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4.          Zadanie 1.                                    SKORZYSTAJ
                                                   Z PODRĘCZNIKA
          Uzasadnij na podstawie podanego tekstu i własnej wiedzy, że imitator-re-
                                                      Skorzystaj
          alista to postawa twórcza opozycyjna wobec postawy młodopolskiego ar-        z podręcznika
                                                     s. 10, 13, 14,
          tysty kreatora.                                   29


                                                            5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12